DOTACJA

Inkubator small e-biznesu – firma TechnoBoard sp. z o.o. prowadzi projekt o nazwie „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie PO IG 3.1.

Cel niniejszego projektu jest zgodny z celami PO IG 2007-2013 oraz celami Działania 3.1 określonymi w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG, czyli:

„Zapewnia wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów, w tym spin-off’ów – poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowo powstałego przedsiębiorcy.”

 

Wskaźniki unijne gwarancją naszych dobrych intencji

W złożonym przez siebie wniosku unijnym powołującym Inkubator, firma TechnoBoard zadeklarowała wskaźniki, które muszą być monitorowane, realizowane i prawidłowo wykonane z określonym, mierzalnym efektem.

Realizacja tych wskaźników gwarantuje ochronę zgłoszonych pomysłów oraz to, że ze wszystkimi podmiotami zgłaszającymi projekty będziemy współpracować na tych samych zasadach.

Wskaźniki unijne definiujące zakres naszych obowiązków wobec PARP to:

  • Przeprocesowanie określonej liczby wyselekcjonowanych pomysłów innowacyjnych dzięki wsparciu.
  • Wygenerowanie określonej liczby wstępnie pozytywnie zweryfikowanych pomysłów innowacyjnych.
  • Wybranie określonej liczby preinkubowanych projektów i przeprowadzenie określonej liczby badań rynkowych dla preinkubowanych pomysłów innowacyjnych.
  • Przygotowanie określonej liczby analiz prawnych, określonej liczby analiz technologicznych, określonej liczby usług dla inkubowanych pomysłów innowacyjnych.
  • Zarekomendowanie określonej liczby pomysłów innowacyjnych do przygotowania do dokapitalizowania.
  • Przygotowanie nieodpłatnych ekspertyz prawnych, rynkowych i technologicznych dla zarekomendowanych pomysłów.
  • Zrealizowanie faktu dokapitalizowania dla określonej liczby podmiotów innowacyjnych funkcjonujących w sposób trwały w wyniku projektu, tzn. jako bezpośredni efekt preinkubacji oraz zaangażowania kapitałowego Wnioskodawcy.
  • Wygenerowanie określonej liczby nowych wspartych MSP funkcjonujących w wyniku udzielonego wsparcia.
  • Wygenerowanie określonej liczby nowych trwałych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach.
 Pełne brzmienie treści wskaźników znajdziesz w „Regulaminie pre- i inkubacji”, znajdującym się w części serwisu dostępnej po zarejestrowaniu.

Selekcji najlepszych pomysłów dokonujemy co osiem miesięcy.

Nie zwlekaj, zarejestruj się już dziś i zgłoś swój pomysł na e-biznes w systemie projektowym (zakładka Projekty po zalogowaniu).

Potrzebujesz więcej informacji w pigułce?

Potrzebujesz zadać pytanie?