Ogłoszenie anulowane: TB-24-1 [Odpowiedzi na pytania dot. zam. TB-24]

NaglowekPOIG

Ogłoszenie anulowane dnia 19.03.2012 r.

 

WARSZAWA, 16 marca 2012r.

 

Zakup usług audytu finansowego dotyczącego oszacowania przez biegłego rewidenta wartości składników majątkowych wnoszonych przez Pomysłodawców do spółek celowych z udziałem TechnoBoard – umowa ramowa.

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. – ogłasza niniejszym, iż dokonano aktualizacji informacji dotyczącej konkursu ofert TB-24:

 

Wskutek zapytania osoby zewnętrznej o ujawnienie danych podlegających ustawie o dostępnie do informacji publicznych, informujemy zgodnie z kolejnością zadawanych pytań:

 

1. Czy audyt dotyczyć ma już opracowanej „Umowy Ramowej” czy projektu takiego dokumentu?

Audyt dotyczy preinkubowanych przedsięwzięć, wybieranych zgodnie z procedurą. Umowa ramowa jest dokumentem opisującym zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą audytu a TechnoBoard, a jej zawarcie wynika z faktu, iż TechnoBoard do końca realizacji projektu, zamierza wykonać kilkanaście wejść kapitałowych w okresie pomiędzy kwietniem 2012 a czerwcem 2013. Wówczas na podstawie tej umowy, wykonanie pojedynczego audytu aportu będzie następowało na podstawie pojedynczego zapytania.

 

2. Czy można zapoznać się z tekstem umowy ramowej (otrzymać kopię?)

Audyt nie dotyczy umowy ramowej,

 

3. Jaki jest nadrzędny cel (cele) takiej Umowy Ramowej?

Jak w punkcie 1 odpowiedzi.

 

4. Jaki jest termin na wykonanie audytu?

10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji.

7 dni kalendarzowych od otrzymania kompletu dokumentacji.

[Aktualizacja z dnia 19.03.2012 r dop. TechnoBoard.]

 

 

5. Z jakich środków będzie finansowany audyt?

Audyt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

6. Czy zostanie określona maksymalna kwota na sfinansowanie audytu?

Odpowiedź jest zawarta na stronie http://technoboard.pl/o-nas/zapytania/372-tb-24.html

 

7. Czy w warunkach (kryteriach) oceny ofert będzie tylko „najniższa cena”?

Odpowiedź jest zawarta na stronie http://technoboard.pl/o-nas/zapytania/372-tb-24.html

 

8. Czy termin wykonania audytu będzie obłożony ostrymi sankcjami?

Sankcje w postaci kar umownych będą rozliczane na zakończenie realizacji umowy. Przewidywane sankcje za niedochowanie terminu zawitego umową wynosić będą 5% zryczałtowanej wartości brutto jednego audytu za każdy dzień zwłoki. Jednakże, w przypadku, gdy na wniosek TechnoBoard, Wykonawca dokona przyspieszenia prac w ramach realizacji kolejnych zleceń, za każdy dzień skrócenia realizacji zlecenia, TechnoBoard anuluje karę umowną odpowiadającą jednemu dniu przekroczenia terminu w trakcie realizacji wcześniejszego zlecenia.

 

9. Czy wykonanie audytu będzie nadzorowane również przez PARP?

PARP nadzoruje realizację całego projektu, a zatem również wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zgodnie z umową udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy, obejmującej ewentualne uwagi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które mogą się pojawić w czasie weryfikacji tzw. raportu z preinkubacji.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Adam Panasik, tel. 22 6292442, fax. 22 266 02 09, e-mail: seed@technoboard.pl

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.