Ogłoszenie anulowane: TB-46 [Zakup usług organizacji III konferencji e-biznesowej TechnoBoard]

NaglowekPOIG

Ogłoszenie anulowane dnia 15 grudnia 2013r.

 

 

WARSZAWA, 13 grudnia 2013r.

 

 

Zakup usług organizacji III konferencji e-biznesowej TechnoBoard

 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na:

Usługę organizacji w Warszawie konferencji branży e-biznesowej dla ok. 100 uczestników poświęconej podsumowaniu dotychczasowej działalności TechnoBoard jak również mającej charakter spotkania informacyjnego wyjaśniającego procedury realizacji pre- i inkubacji w inkubatorze przedsiębiorczości.

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

– organizacji i realizacji konferencji tematycznych dla branż nowych technologii

– wspomagania konferencji działalnością towarzyszącą (PR, catering, itp.)

– informatycznego wsparcia konferencji

 

PRZEDMIOT REALIZACJI:

1. Wykonanie usługi organizacji w Warszawie w październiku konferencji branży e-biznesowej dla 100 uczestników poświęconej podsumowaniu dotychczasowej działalności firmy TechnoBoard, jak również mającej charakter spotkania informacyjnego wyjaśniającego procedury realizacji pre- i inkubacji w Inkubatorze.

2. Usługa powinna być wykonana z zachowaniem następujących elementów:

– Właściwa lokalizacja konferencji: Warszawa, centrum, w oddaleniu nie większym niż 5 km od Dworca Centralnego z wydzielonym miejscem odbywania się konferencji oraz miejscem przeznaczonym na przerwy kawowe.

– Zagwarantowana pełna obsługa konferencji, tj.:

* Zapewnienie obsługi informatycznej, w szczególności obsługi rzutnika i płynnych zmian prezentacji

* Zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników Wykonawcy do obsługi wydarzenia. Liczba członków zespołu Wykonawcy powinna być dostosowana do zakresu realizacji przedmiotowego zlecenia.

– Zapewniony Catering:

a)      Co najmniej jedna przerwa kawowa (kawa, herbata, napoje, ciasteczka) z przystrojeniem (na przykład obrusy)

b)      Ciasta do kawy

c)      Hostessa do pomocy (1 osoba)

– Zapewnienie programu merytorycznego (wg propozycji własnej), z uwzględnieniem bloku związanego z prezentacją działalności TechnoBoard

– Opcjonalnie zapewnioną rejestrację video/foto w dniu konferencji oraz dostęp do materiałów video z konferencji dla uczestników po konferencji w formie, co najmniej 2-3 minutowego podsumowania z całego wydarzenia (minimalne wymagania: 1 kamera, operator, światło, dźwięk, plus montaż i komentarz lektora).

– Opracowanie spójnego design prezentacji (spójny szablon power point lub podobny)

– Zapewnienie czynności operacyjnych, jak np. oznakowanie sali,

– Działania PR – informacja wysyłana do mediów przed konferencją i po konferencji.

– Inne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konferencji ze strony wykonawcy

 

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

– listownie na adres zamawiającego: TechnoBoard Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta audytu finansowego projektu, bądź

– elektronicznie na adres: biuro@technoboard.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do 20 grudnia 2013 r., godz. 10:00

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Wymagany termin ważności ofert : do 31 grudnia 2013 r.

 

Termin realizacji zamówienia:

– propozycję terminów (grudzień 2013 / styczeń 2014) należy zawrzeć w ofercie

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– datę wystawienia

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– adresata, tj. TechnoBoard Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy,

– kopię dokumentu poświadczającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia, jeżeli nie można jej stwierdzić na podstawie CEIDG bądź KRS

– propozycję terminu

– opis miejsca lokalizacji

– proponowany program wraz z wykazem prelegentów

– proponowaną cenę usługi

– datę związania ofertą, tj. 31 grudnia 2013 r.

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

– Oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac (10%)

2. Proponowany program – wykaz osób zaproszonych (25%)

3. Proponowane warunki organizacyjne (lokalizacja, jakość sali, menu, oprawa etc.: 15%)

4. Proponowane warunki techniczne (materiały multimedialne do wykorzystania w ramach działań promocyjnych Inkubatora oraz POIG: 10%)

5. Zaproponowana cena (40%)

 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Krzysztof Mrozowski, tel./fax. 22 629 24 42, e-mail: kmrozowski@technoboard.pl. Wyjaśnienia mogą być udzielane poprzez publikację odpowiedzi na stronie www na zapytania skierowane najpóźniej na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.