TB-01 [Cykliczne analizy techniczne]

UWAGA – OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

KONKURS ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY – DOKONANO WYBORU FIRMY WYKONUJĄCEJ PRACE

Dokonano 115 odsłon ogłoszenia w okresie jego publikacji 

WARSZAWA, styczeń 2010

Zakup usług doradczych 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (WND-POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym zaproszenie do składania ofert na wykonanie zestawu cyklicznych analiz technicznych:

1. W okresach czteromiesięcznych nr 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Projektu

Usługi płatne na koniec każdego 4-go miesiąca tych okresów.

Analizy technologiczne w trzecim miesiącu okresu celem określenia opinii technologicznej dotyczącej niewystępowania istotnych przesłanek technologicznych uniemożliwiających realizacją dla każdego 10 preinkubowanych pomysłów wraz z wydaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej obszarów technologii istotnych dla preinkubowanego projektu, kalkulowane jako koszt zakupu 50 godzin pracy agencji rzeczoznawczej w ciągu jednego miesiąca.

2. W okresach dwumiesięcznych nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Projektu

Usługi płatne na koniec każdego 2-go miesiąca tych okresów.

Analizy technologiczne w fazie przygotowania pomysłów do rynku i inkubacji dotyczące przygotowania analizy techniczno-technologicznej dla oceny przedstawionych przez 3 uczestników tej fazy inkubowanych pomysłodawców pod kątem wiarygodności przedstawionych wariantów, kalkulowane jako koszt zakupu 50 godzin pracy agencji rzeczoznawczej w ciągu dwóch miesięcy.

Szczegóły wykonania zlecenia dostępne po zgłoszeniu na adres mailowy

Proszę podać dane kontaktowe do firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1.     Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2.     Zaproponowana cena

3.     Sposób świadczenia serwisu do zrealizowanych prac

Termin składania ofert – do 15 lutego 2010 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 kwietnia 2010 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

Jednocześnie informujemy, że niniejszy konkurs ofert nie jest postępowaniem w ramach Prawa Zamówień Publicznych.