TB-17 [Przygotowanie biznes planów]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 25 lipca 2011 r.

 

Zakup usług wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów 15-20 projektów

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów od 15 do 20 projektów (przedsięwzięć), w okresie:

– etap 1: 08.08.2011 – 26.08.2011,

– etap 2: 05.09.2011 – 28.10.2011.

Realizacja prac w etapie 1 polega na wykonaniu, na podstawie danych otrzymanych od Pomysłodawców, zespołu preinkubacyjnego TechnoBoard oraz ekspertów zewnętrznych powołanych przez TechnoBoard (w zakresie analiz technologicznych, analiz prawnych i badań rynkowych):

– harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia, obejmującego 36-miesięczny okres (w ujęciu miesięcznym) od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

– wstępnej wersji biznesplanu, wg wytycznych Zamawiającego

– wstępnej analizy finansowej obejmującej 36-miesięczny okres referencyjny, która ma na celu określenie kapitałochłonności przedsięwzięcia oraz przewidywanych rezultatów jego realizacji (analiza wskaźnikowa)

Spośród skierowanych do fazy preinkubacji przedsięwzięć, TechnoBoard w okresie 26.08.2011 – 05.09.2011 dokona wyboru inwestycji będących przedmiotem realizacji etapu 2 niniejszego zamówienia. Należy przyjąć, iż do etapu 2 zostanie skierowane około 50% przedsięwzięć będących przedmiotem biznesplanów w ramach etapu 1.

Realizacja prac w etapie 2 polega na dostosowaniu i aktualizacji, na podstawie danych otrzymanych od TechnoBoard oraz podwykonawców TechnoBoard w zakresie: przygotowania do obsługi rynku i audytu finansowego aportów rzeczowych wnoszonych do spółki celowej, wybranych biznesplanów opracowanych w ramach etapu 1, do wyników prac wykonywanych w fazie wejść kapitałowych.

Wymagania:

– zapewnienie osoby dedykowanej do obsługi zamówienia, pełniącej rolę kierownika realizacji zamówienia od strony Wykonawcy, rezydującej na terenie Warszawy

– umiejętność dopasowania sposobu pracy własnego zespołu do algorytmów realizacji fazy ‘właściwej preinkubacji’ (przekazanego do wglądu w ramach n/w testu kompetencji),

– zapewnienie czynnego uczestnictwa opiekunów biznesplanów w realizacji procesów pomiędzy Wykonawcą biznesplanu, zespołem preinkubacyjnym TechnoBoard, podwykonawcami TechnoBoard i Projektodawcami – pomysłodawcami przedsięwzięć analizowanych w ramach niniejszego zamówienia, realizowanych w siedzibie spółki Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Św. Barbary 1

– akceptacja ze strony Inkubatora osób realizujących zlecenie poprzez sprawdzenie wiedzy i umiejętności w wyniku przeprowadzonego testu kompetencji

Inne wymagania realizacji zamówienia:

– przeniesienie praw autorskich do wykonanych utworów podczas realizacji prac (w tym np. dokumentów biznesplanów oraz plików arkuszy kalkulacyjnych) na Zamawiającego

– przekazanie Zamawiającemu edytowalnych wersji biznesplanu w formatach plików pakietów biurowych MS Office lub OpenOffice

– przekazanie Zamawiającemu niezabezpieczonych arkuszy kalkulacyjnych z harmonogramem i analizą finansową z działającymi formułami

Szczegóły wykonania zlecenia wraz z opisem procesów i wymaganymi dotyczącymi struktury biznesplanu, harmonogramu rzeczowo-finansowego (H+K) oraz analizy finansowej, zostaną udostępnione zainteresowanym podmiotom po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, skierowanego na adres mailowy: biuro@technoboard.pl podczas uczestnictwa w teście kompetencji

Wniosek zainteresowanego wykonawcy prac – powinien zawierać:

– dane kontaktowe Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących,

– opis doświadczeń oraz umiejętności ze wskazaniem rekomendacji z realizacji zleceń polegających na przygotowaniu dokumentów typu biznes plan dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarki elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie skierowana do Wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pozytywnego zaakceptowania wniosku wykonawcy o dopuszczenie do konkursu ofert – oraz po pozytywnym zdaniu w/w testu kompetencji potwierdzającego odpowiedni potencjał do wykonania niniejszego zlecenia (w tym akceptacji algorytmu postępowania i zapoznaniu się z dokumentacją Inkubatora dotyczącą sporządzaniu biznes planów na rzecz preinkubowanych pomysłów) – Wnioskodawca złoży ofertę zawierającą proponowaną ofertę cenową.

Oferta cenowa będzie obejmować:

– ryczałtową kwotę jednostkową za wykonanie każdego biznesplanu, kalkulowaną przy założeniu, iż w ramach etapu 1 zostanie wykonanych od 15 do 20 biznesplanów

– ryczałtową kwotę jednostkową za aktualizację (uzupełnienie) każdego biznesplanu, kalkulowaną przy założeniu, iż w ramach etapu 2 będzie wykonanych od 5 do 10 aktualizacji

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy wraz referencjami z realizacji podobnych prac

2. Pozytywny wynik testu kompetencji zorganizowanego przez Inkubator w procesie wyboru wykonawcy, jeżeli Inkubator zdecyduje się na organizację takiego testu

3. Zaproponowana cena usługi dla wybranej przez Inkubator liczby wykonanych biznesplanów

4. Sposób realizacji prac oraz gwarancja na wykonane usługi

 

Termin składania ofert – do 4 sierpnia 2011 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 18 sierpnia 2011 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.