TB-18-1 [Dodatkowe informacje TB-18]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 28 lipca 2011 r.

 

Aktualizacja informacji: konkurs ofertowy TB-18

  

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. w związku z realizacją w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) – ogłasza niniejszym, iż dokonano aktualizacji informacji dotyczącej konkursu ofert TB-18:

Wskutek zapytania osoby zewnętrznej o ujawnienie danych podlegających ustawie o dostępnie do informacji publicznych, informujemy, iż Zamawiający przewidział na realizację zamówienia kwotę 8 900 PLN netto.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu:

a) Całkowita wartość projektu wynosi 16 702 081,24 PLN

b) Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 16 648 441,00 PLN

c) Wartość kosztów kwalifikowanych okresów 1 – 4 podlegających badaniu: 6 185 960,22 PLN

d) Liczba złożonych wniosków o płatność w ramach okresów (zaliczkowych, rozliczających zaliczkę i refundacyjnych): 7

e) Liczba kategorii wydatków zgodnie z harmonogramem wynosi ogółem: 10

f) Kategoria: nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji obejmuje w okresie 01.01.2010 – 30.04.2011 ogółem 10 procesów wejść kapitałowych na łączną wartość 4 233 990 PLN.

g) Szacunkowa liczba pozostałych dokumentów (badaniu podlega część zgodnie z zasadami zapytania ofertowego) za okres 01.01.2010 – 30.04.2011:

g.1. Polecenia księgowania:

g.1.1. listy płac: 18

g.1.2. delegacje: 12

g.1.3. inne przeksięgowania: 30

g.2. Faktury zakupu: 152

g.3. Wyciągi bankowe: 174

Informujemy dodatkowo, iż okres 01.01.2010 – 27.09.2010 podlegał badaniu firmy audytorskiej, zaś okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 – kontroli PARP.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego TB-18 pozostają bez zmian.

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.