TB-18 [Audyt zewnętrzny]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 25 lipca 2011 r.

 

Zakup usług audytu finansowego czterech okresów rozliczeniowych Inkubatora

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu finansowego projektu, obejmującego cztery zamknięte okresy rozliczeniowe w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

Audyt finansowy ma polegać na:

– dokonaniu prawidłowości kontraktacji, zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz innymi przepisami krajowymi, w pierwszym i drugim okresie finansowym realizacji projektu, jednego wybranego losowo źródła kosztów (wydatku) w ramach każdej kategorii wydatków w projekcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, od momentu rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy, zatrudnienie pracownika bądź realizację wejścia kapitałowego do momentu rozliczenia w ramach wniosku o płatność i zaakceptowania tego wniosku

– dokonaniu prawidłowości kontraktacji, zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz innymi przepisami krajowymi, w trzecim i czwartym okresie finansowym realizacji projektu, wybranych losowo źródeł kosztów (wydatków) obejmujących minimum 20% wartości każdej kategorii wydatków w projekcie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, od momentu rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy, zatrudnienie pracownika bądź realizację wejścia kapitałowego do momentu rozliczenia w ramach wniosku o płatność i zaakceptowania tego wniosku

– sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym prawidłowości ujęcia każdego typu operacji związanych z realizacją projektu w księgach rachunkowych Zleceniodawcy

Operacje będące przedmiotem audytu nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Audyt jest wykonywany w celu realizacji potrzeb związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu.

Termin składania ofert – do 04 sierpnia 2011 r.

Wymagany termin ważności ofert  – do 21 sierpnia 2011 r.

Termin realizacji zamówienia: 08 – 26.08.2011

 

Oferta powinna zawierać:

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu Wykonawcy wraz z referencjami z realizacji podobnych prac

– proponowaną cenę usługi

– zasady gwarancji wykonanej usługi

– wykaz osób prowadzących badanie

Dodatkowe wymagania:

Ofertę może złożyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zapewniający udział biegłego rewidenta w procesie audytu.

Ofertę należy złożyć listownie na adres zamawiającego: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta audytu finansowego projektu.

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2. Zaproponowana cena

3. Gwarancja na wykonane usługi

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Adam Panasik, tel./fax. 22 628 12 02, tel kom. 606 262 816, e-mail: apanasik@technoboard.pl .

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.