TB-19 [optymalizacja procesów]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 27 września 2011 r.

 

Zakup usług optymalizacji procesów

 

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie przygotowania standardów obsługi klienta w planowanych process-flow nowych e-biznesów poprzez optymalizację założeń Pomysłodawców.

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

 

Optymalizacja procesów powinna dotyczyć następujących obszarów optymalizacji.

 1. Obszar optymalizacji process-flow
  1. Weryfikacja procesów w przygotowanym planie marketingowo-sprzedażnym – opinia pisemna dotycząca poszczególnych składników realizacji planu pod kątem efektywności ekonomicznej, szczególnie w obszarze konwersji na marżę brutto, bez analizy ryzyka wykonalności (z założeniem, że wszystkie procesy są wykonalne)
  2. Przygotowanie dokumentu propozycji uzupełnienia planu marketingowo-sprzedażnego – w zakresie nowych składników o potencjalnej wysokiej konwersji na marżę brutto, ze wskazaniem minimalnych progów konwersji do osiągnięcia przez spółkę z rekomendowaną oceną ryzyka wykonalności dla tych propozycji (z założeniem, że nie wszystkie proponowane przez eksperta procesy są wykonalne)
  3. Przygotowanie dokumentu planu działań w obszarze afiliacji lub partnerstwa serwisu z podmiotami/systemami zewnętrznymi, bez naruszania bazowych funkcjonalności planowanego serwisu, pod kątem wykreowania wartości dodanej odpowiadającej na zidentyfikowane potrzeby rynkowe klientów, pozostające poza zaplanowanym obszarem realizacji usług. Wartość dodana bazować będzie na standardowych usługach i serwisach planowanego systemu i nie wymagać będzie żadnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych oraz zmian w przyjętej funkcjonalności systemu. Wskazanie możliwych poziomów przychodów miesięcznych do osiągnięcia w perspektywie do 6 miesięcy od wykreowania wartości dodanej.
 2. Obszar oceny efektywności planowanych wydatków poniesionych na zasoby i systemy obsługi klienta oraz promocję i marketing – służące pro-sprzedażnej komercjalizacji wyników prac rozwojowych
  1. Przygotowanie mapy flag zarządczych –ryzyka i wyzwania stojące przed firmą w świetle przyjętych zasobów i planu operacyjnego oraz ryzyka związane z przyjętą polityką cenową
  2. Przygotowanie harmonogramu realizacji rezultatów (wielkości wskaźników ekonomicznych) przywiązanych do zaplanowanych zasobów i systemów służących produkcji, zdobyciu i obsłudze klienta. Kamienie milowe.
  3. Przygotowanie scenariuszy działań odpowiednio do mapy flag zarządczych jak i stopnia osiągnięcia rezultatów oraz kamieni milowych.
  4. Wsparcie projektodawcy w zakresie redefinicji budżetu z uwzględnieniem efektów prac obszaru I i II
  5. Przygotowanie standardów controllingu realizacji process-flow nowych e-biznesów
 3. Obszar definicji strategii serwisu wobec rynku i klienta
  1. Przygotowanie dokumentu zaleceń dla zarządzania wizją przedsiębiorstwa i marką, zarządzania cyklem rozwoju klienta i partnerów, opracowania regulaminów działania
  2. Przygotowanie dokumentu zaleceń dla wsparcia operacyjnego: sposobu zarządzania partnerami, rozliczeniami, inżynierii sprzedaży
  3. Sformułowanie wniosków poaudytowych i zaleceń pod postacią raportu

Pracę należy wykonać zgodnie z zaproponowaną metodyką, na podstawie biznesplanów przedsięwzięć oraz indywidualnych konsultacji z Pomysłodawcami.

 

EFEKT REALIZACJI USŁUGI

 

Materiałem wynikowym przeprowadzonych analiz optymalizacyjnych planowanych e-biznesów ma być raport z procesu optymalizacji, zawierający wszystkie istotne propozycje modyfikacji dotychczasowych założeń Pomysłodawców uczestniczących w procesie inkubacji i wejścia kapitałowego w obszarach wymienionych powyżej wraz z ich orientacyjną wyceną.

 

 

 

LICZBA PLANOWANYCH E-BIZNESÓW PODLEGAJĄCYCH PROCESOWI OPTYMALIZACJI

Kalkulację cenową należy sporządzić przy założeniu prac w jednym obszarze optymalizacji na rzecz od 6 do 10 pomysłów e-biznesowych, dla każdego z obszarów osobno. Szczegółowa liczba pomysłów zostanie podana przed zawarciem umowy z Wykonawcą prac.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

06 października 2011 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

– Elektronicznie na adres: biuro@technoboard.pl

– Listownie na adres: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa

– Osobiście (adres biura j/w)

 

 

WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

20 października 2011 r.

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

14 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 28.10.2011 roku, godz. 17:00.

Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru i jednoczesne wysłanie elektronicznej wersji raportu.

 

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– opis proponowanej metodyki wykonania zlecenia w każdym z obszarów optymalizacji wymienionych powyżej (maksimum jedna strona A4 na każdy z obszarów, czcionka 11, interlinia pojedyńcza)

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy (tabelaryczny wykaz zrealizowanych usług w zakresie optymalizacji procesów działalności przedsiębiorstw, w tym przedsięwzięć gospodarki elektronicznej wraz z ewentualnymi załącznikami w formie referencji z realizacji prac tego typu)

– proponowaną cenę ryczałtową usługi za optymalizację jednego przedsięwzięcia e-biznesowego w poszczególnych obszarach optymalizacji

– datę związania ofertą, tj. 20.10.2011

– kopię dokumentu poświadczający formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

 

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

 

Oferty zostaną ocenione dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny zaproponowanej metodyki wykonania pracy. Następnie, w drugim etapie, oferty Wykonawców, które uzyskały aprobatę odnośnie metodyki, zostaną ocenione wg kryteriów jakościowych:

1. Cena: waga 60%

2. Doświadczenie: waga 40%

Ocena będzie wykonana dla każdego z obszarów optymalizacji osobno.

 

 

INNE

 1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie związane z opracowaniem raportów.
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie wybranych obszarów optymalizacji wskazanych powyżej.
 3. Wymagany okres gwarancji należytego wykonania usługi, obejmującej nieodpłatne usunięcie uchybień: 12 miesięcy od daty odbioru.
 4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia: łącznie 40000 PLN netto
 5. Wadium nie jest wymagane.
 6. Niniejsze zapytanie nie podlega zasadom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od wyników przeprowadzonego postępowania nie przysługuje odwołanie.
 7. Dopuszcza się możliwość zmiany oferty przed datą złożenia. Oferty nie zawierające istotnych elementów oceny nie będą rozpatrywane.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub unieważnienia konkursu ofert.

 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Grzegorz Sperczyński, tel./fax. 22 628 12 05, e-mail: gsperczynski@technoboard.pl

 

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.