TB-20-1 – uzupełnienie i przedłużenie terminu składania ofert

 

Informujemy, iż w dniu 07-10-2011 zamieścimy dane uzupełniające, pozwalające na przedstawienie bardziej precyzyjnej oferty wykonania audytu finansowego aportów, w tym:

– miejsce działalności Pomysłodawców

– wstępną informację na temat rodzaju aportu

Dane będą zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu.

 

W związku z tym ulega zmianie termin składania ofert w ramach postępowania TB-20:

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

12 października 2011 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

Podmioty, które złożą oferty przed terminem zamieszczenia informacji uzupełniających, będą proszone o potwierdzenie bądź zmianę oferty.

 

 

Uzupełnienie z dnia 07.10.2011 

 

 

INFORMACJA O MIEJSCU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB ADRESIE POMYSŁODAWCÓW

 

 

1. Warszawa
2. Warszawa
3. Gliwice
4. Knurów
5. Poznań
6. Poznań
7. Warszawa
8. Warszawa
9. Radom / Sulejówek
10. Białystok

 

 

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE APORTU RZECZOWEGO 

TechnoBoard informuje, iżw chwili obecnej Pomysłodawcy nie podjęli jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie sposobów wniesienia aportu rzeczowego.

W związku z tym należy przyjąć, iż przedmiotem wyceny mogą być:

– know-how

– środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

– przedsiębiorstwa lub ich zorganizowane części

niezbędne do uruchomienia i prowadzenia pomysłu e-biznesowego (np. elementy platform internetowych, aplikacji, prototypy urządzeń). W skład aportu nie będą wchodziły nieruchomości. Składniki aportu będą akceptowane przez TechnoBoard Sp. z o.o.

 

 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA W SPRAWIE ZAKRESU CZYNNOŚCI DO WYKONANIA W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Ze względu na wpływ dużej liczby ofert nie spełniających wymogów, prosimy o zwrócenie uwagi na:

1. Przedmiot zamówienia – przedmiotem jest oszacowanie wartości aportu na podstawie informacji uzyskanych od Pomysłodawców i analizy rynku, a następnie potwierdzenie raportu z oszacowania przez biegłego rewidenta

2.Sposób kalkulacji ceny – oferta ma dotyczyć wykonania jednego audytu finansowego aportów (rozumianego jako wykonanie raportu z oszacowania i potwierdzenia przez biegłego rewidenta) – oferty częściowe, wariantowe inne niż uzależnione od liczby projektów i lokalizacji projektów (np. dotyczące wyłącznie potwierdzenia raportu z oszacowania) nie będą podlegały ocenie

3. Zamawiający może dokonać wyboru kilku oferentów i podziału zamówienia.

 

Oferty nie spełniające w/w kryteriów będą odrzucane.

 

 

Uzupełnienie z dnia 10.10.2011 (Pytania i odpowiedzi):

 

 

1) Czy udostępnicie Państwo informacje o rynkach, w szczególności analizy rynków poszczególnych e-biznesów, własne Technoboardu, jak i obecnych pomysłodawców e-biznesów?
W/w kwestia nie ma wpływu na wartość wyceny. Wykonane przez inkubator biznesplany dotyczą nowych przedsięwzięć, a nie prowadzonej działalności przez Pomysłodawców. Istnieje możliwość, że wejście TB służy rozszerzeniu działalności, biznesplany w „wariancie zerowym”, tj. bez inwestycji TB nie były wykonywane. Pomysłodawcy natomiast udostępniają swoją propozycję aportu – wykaz przeprowadzonych prac, posiadanych środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu.
2) Powstanie raport z wyceny przeprowadzonej przez biegłego, zatem w jakiej formie biegły ma potwierdzić raport z oszacowania?
Praca ma być dwuetapowa, po pierwsze wykonanie oszacowania (np. przez rzeczoznawcę), po drugie potwierdzenie jej przez biegłego rewidenta.