TB-20 [Wycena]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 30 września 2011 r.

 

Zakup usług audytu finansowego i wykonanie raportu z oszacowania wartości składników majątkowych wnoszonych przez Pomysłodawców

 

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu finansowego preinkubowanych projektów:

Przeprowadzenie audytu finansowego i wykonanie raportu z oszacowania wartości składników majątkowych wnoszonych przez Pomysłodawców jako aport rzeczowy do spółki z udziałem TechnoBoard Sp. z o.o., potwierdzonego opinią biegłego rewidenta (liczba pomysłów od 6 do 10).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonanie raportu z oszacowania wartości składników majątkowych (wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub innych), wnoszonych w formie aportu rzeczowego do nowopowstającego podmiotu, w szczególności z podaniem/wskazaniem:
  1. Informacji w dokumencie o zasadach sporządzenia raportu / sprawozdania
  2. Wskazanie przedmiotu i zakresu opracowania
  3. Identyfikacja właścicieli wnoszących aport.
  4. Identyfikacja przedmiotu wnoszonego aportem (składniki majątkowe, przedsiębiorstwo)
  5. Wskazanie celu i terminu wyceny
  6. Wskazanie założeń do wyceny
  7. Wskazanie danych identyfikujących podmiot sporządzających raport / sprawozdanie
  8. Wskazanie sposobu przeprowadzenia wyceny
  9. Wskazanie metody przeprowadzenia wyceny
  10. Wskazanie daty przeprowadzenia wyceny i daty raportu / sprawozdania
  11. Wskazanie ew. zastrzeżeń
  12. Wskazanie wartości wyceny (w tym wskazanie podziału tej wartości wg. pozycji bilansowych tj. aktywa trwałe i wartości niematerialnych i prawnych).
  13. Podsumowaniem/Streszczeniem
  14. Informacji o składnikach aktywów i oceny przyjętej metody wyceny przez biegłego rewidenta

 

LICZBA PLANOWANYCH E-BIZNESÓW PODLEGAJĄCYCH PROCESOWI WYCENY

Kalkulację cenową należy sporządzić przy założeniu prac w jednym obszarze optymalizacji na rzecz od 6 do 10 pomysłów e-biznesowych, dla każdego z obszarów osobno. Szczegółowa liczba pomysłów zostanie podana przed zawarciem umowy z Wykonawcą prac.

Kalkulację cenową należy sporządzić przy założeniu prac na rzecz od 6 do 10 pomysłów e-biznesowych, dla każdego z pomysłów osobno. Szczegółowa liczba pomysłów zostanie podana przed zawarciem umowy z Wykonawcą prac.

[korekta z dn. 05.10.2011]

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

07 października 2011 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

– Elektronicznie na adres: biuro@technoboard.pl

– Listownie na adres: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa

– Osobiście (adres biura j/w)

 

WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

21 października 2011 r.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

14 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 28.10.2011 roku, godz. 17:00.

Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru i jednoczesne wysłanie elektronicznej wersji raportu.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Opinia musi być potwierdzona przez biegłego rewidenta.
 2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie związane z opracowaniem raportów z oszacowania wartości.
 3. Akceptacja okoliczności, iż:

– wszystkie składniki aportu oraz metoda wyceny muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed wydaniem ostatecznej opinii

– umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie zwalniać Zarząd TechnoBoard z odpowiedzialności za podanie informacji i przewidywać odpowiedzialność Pomysłodawców.

 

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy (tabelaryczny wykaz zrealizowanych usług wyceny / audytu aportów, w tym przedsięwzięć gospodarki elektronicznej wraz z ewentualnymi załącznikami w formie referencji z realizacji prac tego typu)

– oświadczenie, iż usługa będzie wykonywana przez biegłego rewidenta

– proponowaną cenę ryczałtową usługi za audyt jednego przedsięwzięcia e-biznesowego

– datę związania ofertą, tj. 21.10.2011

– kopię dokumentu poświadczający formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Przewiduje się, iż wybór wykonawcy nastąpi w oparciu następujące kryteria:

1. Cena: waga 80%

2. Doświadczenie: waga 20%

 

INNE

 1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie liczby wycenianych projektów.
 2. Wymagany okres gwarancji należytego wykonania usługi, obejmującej nieodpłatne usunięcie uchybień: 12 miesięcy od daty odbioru.
 3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia: łącznie 48000 PLN netto
 4. Wadium nie jest wymagane.
 5. Niniejsze zapytanie nie podlega zasadom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od wyników przeprowadzonego postępowania nie przysługuje odwołanie.
 6. Dopuszcza się możliwość zmiany oferty przed datą złożenia. Oferty nie zawierające istotnych elementów oceny nie będą rozpatrywane.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub unieważnienia konkursu ofert.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Adam Panasik, tel./fax. 22 628 12 05, e-mail: apanasik@technoboard.pl

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

 

(05-10-2011)