TB-22 [Zakup usług udostępniania (najmu) powierzchni biurowej]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 10 stycznia 2012 r.

 

Najem powierzchni biurowej

   

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na usługę udostępnienia (najmu) powierzchni biurowej, przeznaczonej na cele organizacji Biura Projektu POIG.03.01.00-00-029/09 p.n. „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” oraz na realizację pozostałej działalności własnej, na okres minimum 6 miesięcy od dnia 01.02.2012.

 

Prosimy o składanie ofert wstępnych zawierających:

a)      Lokalizację biura

b)      Liczbę dostępnych pomieszczeń w lokalizacji

c)       Powierzchnię i rozkład pomieszczeń

d)      Informację o ochronie obiektu i recepcji przy wejściu do obiektu

e)      Informację o dostępności stacjonarnych linii telekomunikacyjnych od Operatora obiektu lub bezpośrednio możliwość zawarcia umowy z dostawcą usług

f)       Wskazanie proponowanej stawki czynszu za 1 m2

g)      Dane kontaktowe osób w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń i wyboru podmiotu udostępniającego (wynajmującego) powierzchnię biurową

h)      Wskazanie terminu związania ofertą (ważności oferty) – nie wcześniej niż do dnia 20.01.2012

 

Oferty należy złożyć:

a)      Osobiście lub listownie: w biurze TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa

b)      lub E-mailem na adres: biuro@technoboard.pl

w terminie do 16.01.2012, godz. 12.00 (decyduje data wpływu do siedziby spółki)

 

Ocena ofert odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie ocenie podlegają wskazane poniżej kryteria obligatoryjne oraz kryteria fakultatywne zapisane w części A. Oferta nie spełniająca kryteriów obligatoryjnych zostaje odrzucona. Ocenie w części B będzie podlegało do trzech ofert, które uzyskały najwyższą oceenę z części A kryteriów fakultatywnych. Ocena będzie dokonana na podstawie wizytacji pomieszczeń.

 

Wszystkie oferty będą ocenione w terminie do dnia 19.01.2012.

 

Z postępowania wyłączone są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z TechnoBoard Sp. z o.o.

 

 

Kryteria obligatoryjne:

 

1)      Lokalizacja – centrum Warszawy, maksymalna odległość od dw. Centralnego: 3 km

 

2)      Dostępność komunikacyjna

a.        maksymalna odległość od przystanku komunikacji miejskiej z bezpośrednim dojazdem od Dworca Centralnego: 500 metrów

b.      Maksymalny czas dojazdu od Dworca Centralnego komunikacją miejską wg rozkładu zamieszczonego na ztm.waw.pl: 10 minut

 

3)      Minimalna liczba pomieszczeń: 5, w tym minimum 3 pomieszczenia na potrzeby realizacji projektu POIG.03.01.00-00-029/09, pomieszczenia dostępne w jednej lokalizacji

 

4)      Powierzchnia łączna pomieszczeń, bez uwzględnienia tzw. części wspólnej: 120 – 160 m2

 

5)      Łącze telekomunikacyjne (telefon stacjonarny) z indywidualnym numerem telefonu (minimum 2 linie telefoniczne)

 

 

Kryteria fakultatywne:

 

Część A:

 

1)      Cena – stawka czynszu za 1 m2 powierzchni

 

2)      Lokalizacja:

a.       Odległość od dw. Centralnego

b.      Liczba miejsc parkingowych w odległości do 200 m od lokalizacji

c.       Cena 1 godz. miejsca parkingowego

 

3)      Rozkład pomieszczeń umożliwiający efektywne wykorzystanie zgodne z preferencjami Zamawiającego

 

4)      Bezpieczeństwo: recepcja / ochrona budynku

 

Część B:

 

5)      Reprezentacyjność budynku

 

6)      Jakość wykończenia

 

7)      Możliwość cesji umowy oraz podnajmu na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Wynajmującym:

 

8)      Kryterium potrzeb bieżących (subiektywna ocena zespołu oceniającego)

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.