TB-23 [Przygotowanie biznes planów]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 06 marca 2012r.

 

Zakup usług wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów dla 12-20 projektów

   

 

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

 

wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów od 12 do 20 projektów (przedsięwzięć), składającego się z dwóch etapów.

 

Realizacja prac w etapie I.

 

Realizacja prac w etapie 1 polega na wykonaniu, na podstawie danych otrzymanych od Pomysłodawców, zespołu preinkubacyjnego TechnoBoard oraz ekspertów zewnętrznych powołanych przez TechnoBoard (w zakresie analiz technologicznych, analiz prawnych i badań rynkowych):

 

– harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia, obejmującego okres do końca roku osiągnięcia zwrotu z inwestycji, nie krócej jednak niż do końca roku, w którym przypada 36-miesięczny okres (w ujęciu miesięcznym) od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, w formie rachunku przepływów pieniężnych z realizacji przedsięwzięcia wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

 

– pierwszej wersji biznesplanu, wg wytycznych Zamawiającego

 

– analizy finansowej obejmującej w/w okres referencyjny, która ma na celu określenie kapitałochłonności przedsięwzięcia oraz przewidywanych rezultatów jego realizacji (analiza wskaźnikowa)

 

Przewidywany termin realizacji prac:

 

– wybór wykonawcy i zawarcie umowy – do dnia 19.03.2012

 

– przekazanie listy Pomysłodawców oraz wstępnych danych – do 3 dni od daty zawarcia umowy

 

– zgłoszenie gotowości do odbioru dokumentacji (termin realizacji etapu) – 30.04.2012, nie krócej niż 30 dni od daty zawarcia umowy,

 

– odbiór prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru

 

Wykonawca będzie realizował prace związane z tworzeniem biznesplanów wg przyjętego harmonogramu, który zakłada w etapie I

 

– opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych wraz z Projektodawcami w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

 

– opracowanie wstępnych wersji biznesplanów w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

 

– uzupełnienie biznesplanów na podstawie danych dostarczonych przez innych Wykonawców, wykonanie analizy finansowej i przedstawienie drugiej wersji roboczej biznesplanu w terminie w terminie do 7 dni od daty ich przekazania

 

– wniesienie uwag przez Inkubator: w terminie 2 dni roboczych od daty przedstawienia roboczej wersji dokumentu

 

– ostateczne zgłoszenie gotowości do odbioru z uwzględnieniem uwag w terminie określonym w pkt. 1

 

Spośród skierowanych do fazy preinkubacji przedsięwzięć, TechnoBoard w okresie nie później, niż do dnia 15.06.2012, dokona wyboru inwestycji będących przedmiotem realizacji etapu II niniejszego zamówienia. Na potrzeby kalkulacji oferty należy przyjąć, iż do etapu II zostanie skierowane około 50% przedsięwzięć będących przedmiotem biznesplanów w ramach etapu I, jednakże wartość ostateczna może ulec zmianie.

Rezultatem realizacji etapu są biznesplany przedsięwzięć, przekazane w formie zasobu cyfrowego

 

Realizacja prac w etapie II.

 

Realizacja prac w etapie II polega na dostosowaniu i aktualizacji pierwszej wersji biznes planu, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizy finansowej, na podstawie danych otrzymanych od TechnoBoard oraz podwykonawców TechnoBoard w zakresie:

 

– audytu finansowego aportów rzeczowych wnoszonych do spółki celowej,

 

– danych wynikających z przeprowadzenia procesu negocjacji wejść kapitałowych, ewentualnych optymalizacji projektów itp. (np. dotyczących uaktualnienia harmonogramów).

 

Przewidywany termin realizacji prac:

 

– przekazanie listy Pomysłodawców zakwalifikowanych do etapu II, uwag, aktualizacji, audytu finansowego aportów rzeczowych wnoszonych do spółki celowej: ok. 15.06.2012

 

– zgłoszenie gotowości do odbioru dokumentacji (termin realizacji etapu) – 10 dni roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentów

 

– odbiór prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru

 

– b) w etapie II

 

– przygotowanie wersji roboczej: w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania materiałów

 

– wniesienie uwag przez Inkubator: w terminie 2 dni roboczych od daty przedstawienia roboczej wersji dokumentu

 

– ostateczne zgłoszenie gotowości do odbioru z uwzględnieniem uwag w terminie określonym w pkt. 2

 

 

Realizacja prac będzie się odbywać z założeniem monitorowania postępu wg harmonogramu szczegółowego. Opóźnienie w realizacji większe niż 3 dni robocze, niestetosowanie się do procedur komunikacji określonych w umowie, upoważnia Inkubator do jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Wymagania:

 

– zapewnienie osoby dedykowanej do obsługi zamówienia, pełniącej rolę kierownika realizacji zamówienia od strony Wykonawcy, rezydującej na terenie Warszawy

 

– umiejętność dopasowania sposobu pracy własnego zespołu do algorytmów realizacji fazy ‘właściwej preinkubacji’ (przekazanego do wglądu w ramach n/w testu kompetencji),

 

– zapewnienie czynnego uczestnictwa opiekunów biznesplanów w realizacji procesów pomiędzy Wykonawcą biznesplanu, zespołem preinkubacyjnym TechnoBoard, podwykonawcami TechnoBoard i Projektodawcami – pomysłodawcami przedsięwzięć analizowanych w ramach niniejszego zamówienia, realizowanych w siedzibie spółki Zamawiającego w Warszawie, przy ul.  Nowogrodzkiej 50

 

– akceptacja ze strony Inkubatora osób realizujących zlecenie poprzez sprawdzenie wiedzy i umiejętności w wyniku przeprowadzonego testu kompetencji

 

Inne wymagania realizacji zamówienia:

– przeniesienie praw autorskich do wykonanych utworów podczas realizacji prac (w tym np. dokumentów biznesplanów oraz plików arkuszy kalkulacyjnych) na Zamawiającego

 

– przekazanie Zamawiającemu edytowalnych wersji biznesplanu w formatach plików pakietów biurowych MS Office

 

– przekazanie Zamawiającemu niezabezpieczonych arkuszy kalkulacyjnych z harmonogramem i analizą finansową z działającymi formułami, pozwalającymi na dynamiczną zmianę danych w wyniku zmiany założeń

 

– udzielenie gwarancji na wykonanie usługi w okresie 12 miesięcy od daty odbioru

 

– akceptacja umowy przekazanej zainteresowanemu podmiotowi w ramach spotkania kompetencyjnego / testów kompetencyjnych

 

Szczegóły wykonania zlecenia wraz z opisem procesów i wymaganymi dotyczącymi struktury biznesplanu, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizy finansowej, zostaną udostępnione zainteresowanym podmiotom po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, skierowanego na adres mailowy: seed@technoboard.plpodczas uczestnictwa w teście kompetencji

 

SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZLECENIA:

1.      Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres mailowy: seed@technoboard.pldo dnia 09.03.2012

Wniosek zainteresowanego wykonawcy prac – powinien zawierać:

– dane kontaktowe Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących,

– listę osób dedykowanych do wykonania zlecenia, wraz z krótkim opisem doświadczeń oraz umiejętności oraz wskazanie rekomendacji z realizacji zleceń polegających na przygotowaniu dokumentów typu biznes plan dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarki elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie skierowana do Wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

 

2.      Strony uzgadniają termin testu kompetencji, w którym musi uczestniczyć minimum jedna osoba z listy wskazanej przez Wykonawcę i osoba bezpośrednio odpowiedzialna za realizację umowy (kierownik) ze strony Wykonawcy. Testy kompetencji odbędą się  od 12.03.2012 do 14 marca 2012 r. Testy kompetencyjne będą odbywać się w siedzibie TechnoBoard, w umówionych terminach.

 

3.      W przypadku pozytywnego zaakceptowania wniosku wykonawcy o dopuszczenie do konkursu ofert – oraz po pozytywnym wyniku w/w testu kompetencji potwierdzającego odpowiedni potencjał do wykonania niniejszego zlecenia (w tym akceptacji algorytmu postępowania i zapoznaniu się z dokumentacją Inkubatora dotyczącą sporządzaniu biznes planów na rzecz preinkubowanych pomysłów) – Wnioskodawca składa ofertę zawierającą proponowaną ofertę cenową do dnia 16 marca do godziny 12.00.

 

Oferta cenowa musi obejmować:

ryczałtową kwotę jednostkową za wykonanie każdego biznesplanu,

ryczałtową kwotę jednostkową za aktualizację (uzupełnienie) każdego biznesplanu,

– minimalną liczbę biznesplanów, dla której obowiązuje złożona oferta

– maksymalną liczbę biznesplanów, którą jest w stanie opracować Wykonawca

– oświadczenie o akceptacji wzoru umowy wraz z załącznikami

 

Składanie ofert częściowych jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie liczby opracowanych biznesplanów.

Składanie ofert wariantowych (np. uzależniających cenę od liczby opracowanych biznesplanów) nie jest dopuszczalne.

Oferty nie spełniające w/w wymagań zostaną odrzucone.

 

W postępowaniu o udzielenie zlecenia nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą. 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

 

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy wraz referencjami z realizacji podobnych prac

2. Wynik testu kompetencji zorganizowanego przez Inkubator w procesie wyboru wykonawcy3. Zaproponowana cena usługi dla wybranej przez Inkubator liczby wykonanych biznesplanów

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09 marca 2012r.

Termin składania ofert –  16 marca 2012r., godz. 12:00

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 kwietnia 2011 r.

 

Informacja dodatkowa: Zamawiający przewidział na realizację zamówienia (etap I + etap II) kwotę 55 000 PLN netto.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.