TB-26 [Oszacowanie przez biegłego rewidenta wartości składników majątkowych wnoszonych przez Pomysłodawców]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 19 marca 2012r.

 

Zakup usług audytu finansowego dotyczącego oszacowania przez biegłego rewidenta wartości składników majątkowych wnoszonych przez Pomysłodawców do spółek celowych z udziałem TechnoBoard.

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu finansowego preinkubowanych projektów:

Przeprowadzenie audytu finansowego dotyczącego oszacowania przez biegłego rewidenta wartości składników majątkowych wnoszonych przez Pomysłodawców jako aport rzeczowy do nowych podmiotów powstałych w wyniku preinkubacji z udziałem finansowym TechnoBoard Sp. z o.o.,

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zweryfikowanie i potwierdzenie w formie opinii raportu z oszacowania wartości składników majątkowych (wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub innych), wnoszonych w formie aportu rzeczowego do nowopowstającego podmiotu, wykonanego przez odrębny podmiot, zawierającego:

 1. Informację w dokumencie o zasadach sporządzenia raportu / sprawozdania
 2. Wskazanie przedmiotu i zakresu opracowania
 3. Identyfikację właścicieli wnoszących aport.
 4. Identyfikację przedmiotu wnoszonego aportem (składniki majątkowe, przedsiębiorstwo)
 5. Wskazanie celu i terminu wyceny
 6. Wskazanie założeń do wyceny
 7. Wskazanie danych identyfikujących podmiot sporządzających raport / sprawozdanie
 8. Wskazanie sposobu przeprowadzenia wyceny
 9. Wskazanie metody przeprowadzenia wyceny
 10. Wskazanie daty przeprowadzenia wyceny i daty raportu / sprawozdania
 11. Wskazanie ew. zastrzeżeń
 12. Wskazanie wartości wyceny (w tym wskazanie podziału tej wartości wg. pozycji bilansowych tj. aktywa trwałe i wartości niematerialnych i prawnych).
 13. Podsumowanie/Streszczenie

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługi winny zostać wykonane w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty przekazania przez TechnoBoard indywidualnego zlecenia wraz z kompletem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru i jednoczesne wysłanie elektronicznej wersji dokumentu potwierdzającego zdolność aportową wg zasad powyżej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

23 marca 2012 r., godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

– Elektronicznie na adres: seed@technoboard.pl   lub

– Listownie na adres: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50, Warszawa (liczy się data wpływu do siedziby)

– Osobiście (adres biura j/w)

 

WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

31 marca 2012

 

LICZBA PLANOWANYCH E-BIZNESÓW PODLEGAJĄCYCH PROCESOWI WYCENY

W okresie realizacji umowy TechnoBoard przewiduje zlecenie weryfikacji i wydania opinii dla 2 pomysłów e-biznesowych.

 

INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Ofertę mogą złożyć podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, zapewniające czynny udział biegłego rewidenta w realizacji zlecenia.

2.       Ubiegający się o udzielenie zamówienia akceptuje okoliczność, iż umowa pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie zwalniać Zarząd TechnoBoard z odpowiedzialności za podanie informacji i przewidywać odpowiedzialność Pomysłodawców.

3.       Wymagany okres gwarancji należytego wykonania usługi, obejmującej nieodpłatne usunięcie uchybień: 12 miesięcy od daty odbioru

4.      Przedmiotem audytu mogą być następujące składniki majątkowe:

a.      know-how

b.      środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

c.       przedsiębiorstwo(a) lub ich zorganizowane części niezbędne do uruchomienia i prowadzenia pomysłu e-biznesowego (np. elementy platform internetowych, aplikacji, prototypy urządzeń). W skład aportu nie będą wchodziły nieruchomości. Składniki aportu będą wcześniej akceptowane przez TechnoBoard Sp. z o.o. oraz oszacowywane przez podmiot zewnętrzny specjalizujący się w oszacowaniach wartości aportu (rzeczoznawcę). Oszacowanie będzie wykonane co najmniej jedną z metod:

i.      kosztową

ii.      skorygowanych aktywów netto

iii.      przychodową – jedynie w formie uzupełniającej w przypadku, gdy przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo generujące dochód netto przez okres minimum 12 miesięcy od daty dokonania wyceny

5.      W przypadku wniesienia aportu w formie przedsiębiorstwa, bez względu na metodę oszacowania, opinia winna zawierać wykaz aktywów i pasywów podmiotu w ramach bilansu jednostki na dzień wydania opinii, zaś w odniesieniu do aktywów – wykaz składników tych aktywów w podziale umożliwiającym zastosowanie właściwych stawek amortyzacyjnych.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy (tabelaryczny wykaz zrealizowanych usług audytu aportów, w tym przedsięwzięć gospodarki elektronicznej wraz z ewentualnymi załącznikami w formie referencji z realizacji prac tego typu)

– oświadczenie, iż usługa będzie wykonywana przez biegłego rewidenta

– kopię dokumentu poświadczającego uprawnienie do badania sprawozdań finansowych

– kopię dokumentu poświadczający formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia

– proponowaną cenę ryczałtową usługi za audyt jednego przedsięwzięcia e-biznesowego

– datę związania ofertą, tj. 31 marca 2012

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Przewiduje się, iż wybór wykonawcy nastąpi w oparciu następujące kryteria:

1. Cena: waga 70%

2. Doświadczenie: waga 30%

 

INNE

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia: 2500 PLN netto za każdyą wydaną opinię.
 3. Wadium nie jest wymagane.
 4. Niniejsze zapytanie nie podlega zasadom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od wyników przeprowadzonego postępowania nie przysługuje odwołanie.
 5. Dopuszcza się możliwość zmiany oferty przed datą złożenia. Oferty nie zawierające istotnych elementów oceny nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub unieważnienia konkursu ofert.

 

Oferty nie spełniające w/w kryteriów będą odrzucane.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Adam Panasik, tel. 22 6292442, fax. 22 266 02 09, e-mail: seed@technoboard.pl

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.