TB-27 [Audyt finansowy projektu unijnego TechnoBoard]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 12 kwietnia 2012r.

 

Zakup usług audytu finansowego zakończonych okresów preinkubacji wejść kapitałowych.

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu finansowego projektu, obejmującego dwa zamknięte okresy rozliczeniowe projektu, obejmujące okres 1 maja 2011 – 31 grudnia 2011.

 

Audyt finansowy ma polegać na dokonaniu oceny prawidłowości realizacji projektu i zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie. Elementem audytu jest analiza prawidłowości wydatkowania wybranych losowo źródeł kosztów (wydatków), pozwalająca na uzyskanie wystarczającej pewności do wydania opinii dotyczącej prawidłowości realizacji projektu, obejmujących nie mniej niż 30% operacji w odniesieniu do ich ilości i wartości w ramach każdej kategorii wydatków w projekcie określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Analizie winien podlegać cały proces wydatkowania środków, tj. od momentu rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy, zatrudnienie pracownika bądź realizację wejścia kapitałowego do momentu rozliczenia wydatku w ramach wniosku o płatność i zaakceptowania tego wniosku

Operacje będące przedmiotem audytu nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Audyt jest wykonywany w celu realizacji potrzeb związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu.

 

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

– listownie na adres zamawiającego: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta audytu finansowego projektu,

– elektronicznie na adres: biuro@technoboard.pl

w terminie: do 17 kwietnia 2012 r., godz. 10:00

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Wymagany termin ważności ofert : do 30 kwietnia 2012 r.

 

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 27.04.2012, zgodnie z harmonogramem ustalonym z wyłonionym wykonawcą prac

 

Oferta powinna zawierać:

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących. Zaprosimy do wglądu pełnej dokumentacji zadania oraz projektu

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu Wykonawcy wraz z referencjami z realizacji podobnych prac

– proponowaną cenę usługi

– wykaz osób prowadzących badanie

– datę związania ofertą, tj. 30.04.2012

 

Dodatkowe wymagania:

Ofertę może złożyć podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zapewniający udział biegłego rewidenta w procesie audytu.

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac

2. Zaproponowana cena.

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu:

a) Całkowita wartość projektu wynosi 16 702 081,24 PLN

b) Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 16 648 441,00 PLN

c) Liczba złożonych wniosków o płatność w ramach okresów (zaliczkowych, rozliczających zaliczkę i refundacyjnych): 3

d) Liczba kategorii wydatków zgodnie z harmonogramem wynosi ogółem: 9, a wartość wydatków kwalifikowanych w okresach podlegających badaniu: 3 826 613,56 PLN w tym dla kategoria: nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji obejmuje w okresie 01.05.2011 – 31.12.2011 ogółem 6 procesów wejść kapitałowych na łączną wartość 2 716 500,00 PLN.

e) Szacunkowa liczba pozostałych dokumentów za okres 01.05.2011 – 31.12.2011:

e.1. Polecenia księgowania:

e.1.1. listy płac: 8

e.1.2. delegacje: 15

e.1.3. inne przeksięgowania: 10

e.2. Faktury zakupu: 88

e.3. Wyciągi bankowe: 43 (zaliczka), 33 (refundacja)

Badaniu podlega liczba dokumentów określona przez Wykonawcę usługi, pozwalającą na uzyskanie tzw. wystarczającej pewności do wydania opinii dotyczącej prawidłowości realizacji projektu.

Kwota, jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia: 8 900 PLN netto.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Adam Panasik, tel./fax. 22 629 24 42, tel kom. 606 262 816, e-mail: apanasik@technoboard.pl.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.