TB-28 [Przygotowanie standardów zarządzania i działalności operacyjnej w związku z planowaniem uruchomienia e-biznesu dla 10 projektów wynikających z preinkubacji.]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 22 maja 2012r.

 

Zakup usług przygotowania Pomysłodawcy do działalności rynkowej

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przygotowanie standardów zarządzania i działalności operacyjnej w związku z planowaniem uruchomienia e-biznesu dla 10 projektów wynikających z preinkubacji.

 

Aby zrozumieć cel działania niniejszej usługi, poniżej zaprezentowano diagram merytorycznego działania funduszu TechnoBoard z Projektodawcami właściwy dla fazy przygotowania do negocjacji w relacji do działań wykonawców.

 

Działania wynikające z usługi „przygotowania Pomysłodawcy do działalności rynkowej” w formie opisowej i konsultacyjnej mają posłużyć nie tylko lepszemu, biznesowemu przygotowaniu projektu, ale również mając pomóc w ukształtowaniu świadomości wartości projektowej, odzwierciedlonej w późniejszej pracy na rzecz udokumentowania posiadanego aportu.

 

Opis czynności do wykonania w ramach usługi „przygotowania Pomysłodawcy do działalności rynkowej” znajduje się pod diagramem (tzw. Zakres czynności do wykonania).

Schemat

 

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA

 

Przygotowanie Pomysłodawcy do działalności rynkowej powinno dotyczyć następujących obszarów optymalizacji.

 

I. Obszar testu konsumenckiego

 

A. Dla projektów posiadających prototyp lub gotowy produkt

Dla tych projektów istotne jest przetestowanie pod kątem wartości dodanej dla klienta produktu w następujących obszarach:

– używalności (instalacja produktu lub logowanie, uruchomienie, konfiguracja, ergonomia, przyjazność dla klienta)

– poczucie bezpieczeństwa klienta (w szczególności dla produktów B2B)

– mechanika rozwiązań (np. zastosowanie elementów grywalizacyjnych, korzyści, sposób na zatrzymanie klienta)

– wygląd produktu,

– dystrybucja produktu,

– zaplanowane działania dla obsługi klienta

– inne elementy istotne dla prawidłowego przygotowania produktu do sprzedaży

W/w zalecenia powinny być sformułowane na podstawie ćwiczeń wykonywanych z Projektodawcą.

 

B. Dla projektów nieposiadających prototypu lub gotowego produktu

Należy zidentyfikować produkt podobny i wykonać spotkania z projektodawcą, omawiające prawidłowe przygotowanie produktu do sprzedaży, przedyskutować aktualne plany realizacyjne w kontekście:

– używalności (instalacja produktu lub logowanie, uruchomienie, konfiguracja, ergonomia, przyjazność dla klienta)

– poczucia bezpieczeństwa klienta (w szczególności dla produktów B2B)

– mechaniki rozwiązań (np. zastosowanie elementów grywalizacyjnych, korzyści, sposób na zatrzymanie klienta)

– wyglądu produktu,

– dystrybucji produktu,

– zaplanowanych działania dla obsługi klienta

– innych elementy istotne dla prawidłowego przygotowania produktu do sprzedaży

W/w zalecenia powinny być sformułowane na podstawie ćwiczeń wykonywanych z Projektodawcą.

 

Elementy wspólne dla I obszaru czynności:

Należy przeprowadzić ćwiczenie obrony innowacyjności produktu w rozumieniu potrzeb klienta, tzn. czy faktycznie za wartości dodane wynikające z produktu klient będzie w stanie dokonać płatności (nie określa się tutaj wartości jak w badaniach rynkowych tylko wrażliwość produktu na zachowania konsumenta).

 

II. Benchmark (Drugi zakres czynności do wykonania z Projektodawcą)

A.       Zestaw dedykowany dla projektów posiadających prototyp lub gotowy produkt

Należy wykonać praktyczne ćwiczenie testu innowacyjności względem konkurencji i względem rynku.

·         W przypadku, gdy istnieje konkurencja

Innowacyjność należy w tym wypadku określić drogą porównania konkurencyjnego, tzn. przez wartości dodane produktu określić, na czym polega innowacyjność produktu względem konkurencji. Należy to zbadać nie tylko w obszarze samego produktu, ale i modelu biznesowego, czyli przygotowania do rynku w odpowiedzi na działania konkurencji. Należy wypracować również z Projektodawcą „plan awaryjny” na wypadek scenariusza „a co się dzieje, gdy konkurencja zacznie kopiować innowacyjność projektodawcy”. Istotne jest również zbadanie wrażliwości produktu na takie parametry jak: sezonowość, moda, stopień informacji i świadomości rynku.

Zalecenia powinny być sformułowane, co najmniej na poziomie wskazówek:

– strategii obrony innowacji względem konkurencji

– faktycznej chłonności innowacyjnego produktu na rynku i sposobów dopasowania produktu do klienta

·         W przypadku, gdy nie istnieje konkurencja

Należy przeprowadzić ćwiczenie, w którym projektodawca będzie musiał znaleźć produkt podobny z branży i przećwiczyć przypadek, gdy nagle pojawia się konkurencja. Należy określić z Projektodawcą, jakie działania przeprowadzi w ramach dopasowania swojego produktu, zmiany strategii sprzedaży, aby obronić się rynkowo przed np. silniejszą, czy bardziej innowacyjną konkurencją.

B.       Zestaw dedykowany dla projektów nieposiadających prototypu lub gotowego produktu

Należy przeprowadzić ćwiczenie, w którym projektodawca będzie musiał znaleźć produkt podobny z branży i przećwiczyć analizę takie produktu, jego przygotowanie do rynku, przygotowanie do sprzedaży, zabezpieczony łańcuch działań widziany od strony klienta. Należy znaleźć taki produkt, który będzie mógł być przetestowany za darmo i określone będą mogły być wnioski przez projektodawcę, we współpracy z wykonawcą, jak należy przygotować swój produkt, aby uniknąć błędów w przygotowaniu produktu do działań na konkurencyjnym rynku. Należy określić z Projektodawcą, jakie działania przeprowadzi w ramach dopasowania produktu, zmiany strategii sprzedaży, aby obronić się rynkowo przed np. silniejszą, czy bardziej innowacyjną konkurencją.

 

C. Elementy wspólne dla II zestawu czynności:

– należy sprawdzić zakres wiedzy projektodawcy z takich elementów jak:

·         Konieczność budowania wizerunku produktu i stosowane standardy na rynku

·         Konieczność dopasowania strategii sprzedaży do panujących warunków na rynku (produkt budżetowy, produkt wysokiej klasy, inne)

·         Należy przemówić i wskazać projektodawcy wiążące się koszty z wprowadzeniem danej strategii sprzedaży, czy dopasowania produktu względem działań konkurencji i standardów na rynku

·         Należy przedstawić zasadność wykonania testów: usability, obsługi klienta, komunikacji z klientem, przygotowania produktu (instrukcje, informacje) względem działań konkurencji i standardów na rynku

 

III. Podsumowanie

·         Prace w poszczególnych obszarach należy podsumować w postaci raportu dedykowanego dla każdego z obszarów lub raportu zbiorczego zawierającego podział na sekcje opisujące dane obszary optymalizacji.

·         Pracę należy wykonać zgodnie z zaproponowaną metodyką, na podstawie biznesplanów przedsięwzięć oraz indywidualnych konsultacji z Pomysłodawcami.

 

EFEKT REALIZACJI USŁUGI

Materiałem wynikowym przeprowadzonych analiz optymalizacyjnych planowanych e-biznesów ma być raport z procesu optymalizacji, zawierający wszystkie istotne propozycje modyfikacji dotychczasowych założeń Pomysłodawców uczestniczących w procesie inkubacji i wejścia kapitałowego w obszarach wymienionych powyżej wraz z orientacyjną wyceną takich działań lub orientacyjnym wpływem na budżet projektu w przypadku zastosowania takich zaleceń.

 

LICZBA PLANOWANYCH E-BIZNESÓW PODLEGAJĄCYCH PROCESOWI OPTYMALIZACJI

Kalkulację cenową należy sporządzić przy założeniu prac w jednym obszarze optymalizacji na rzecz od 6 do 10 pomysłów e-biznesowych, dla każdego z obszarów osobno. Szczegółowa liczba pomysłów zostanie podana przed zawarciem umowy z Wykonawcą prac.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

4 czerwca 2012 r., godz. 16:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego), pod warunkiem wypełnienia ścieżki sposobu ubiegania się o udzielenie zlecenia.

 

SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZLECENIA:

1.      Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres mailowy:  biuro@technoboard.pl oraz (do wiadomości) seed@technoboard.pl do dnia 24.05.2012 do godziny 17.00

Wniosek zainteresowanego wykonawcy prac – powinien zawierać:

– dane kontaktowe Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących,

– listę osób dedykowanych do wykonania zlecenia, wraz z krótkim opisem doświadczeń oraz umiejętności oraz wskazanie rekomendacji z realizacji zleceń podobnych dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarki elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie skierowana do Wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

 

2.      Strony uzgadniają termin testu kompetencji do 29.05.2012, w którym musi uczestniczyć minimum jedna osoba reprezentująca Wykonawcę będąca co najmniej osobą bezpośrednio odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy. Testy kompetencji odbędą się  od 30.05.2012 do 01.06.2012. Testy kompetencyjne będą odbywać się w siedzibie TechnoBoard, w umówionych terminach.

 

3.      Tylko w przypadku pozytywnego zaakceptowania wniosku wykonawcy o dopuszczenie do konkursu ofert – oraz po pozytywnym wyniku w/w testu kompetencji potwierdzającego odpowiedni potencjał do wykonania niniejszego zlecenia – Wnioskodawca składa ofertę zawierającą proponowaną ofertę cenową do dnia 04.06.2012 do godziny 16.00.

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

– Elektronicznie na adres: biuro@technoboard.pl oraz (do wiadomości) seed@technoboard.pl lub

– Listownie na adres: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/p.450, 00-695 Warszawa (liczy się data i godzina wpływu do siedziby)

– Osobiście (n adres biura j/w)

 

WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

30 czerwca 2012 r.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

14 dni od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 29.06.2012 roku, godz. 17:00.

Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru i jednoczesne wysłanie elektronicznej wersji raportu per dany projekt.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– opis proponowanej metodyki wykonania zlecenia w każdym z obszarów optymalizacji wymienionych powyżej (maksymalnie dwie strony A4 na każdy z obszarów, czcionka 11, interlinia pojedyńcza)

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy (w szczególności tabelaryczny wykaz zrealizowanych usług w zakresie optymalizacji procesów działalności przedsiębiorstw, w tym przedsięwzięć gospodarki elektronicznej wraz z ewentualnymi załącznikami w formie referencji z realizacji prac tego typu)

– proponowaną cenę ryczałtową usługi za optymalizację jednego przedsięwzięcia e-biznesowego w poszczególnych obszarach optymalizacji

– datę związania ofertą, tj. 30.06.2012

– kopię dokumentu poświadczający formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

 

Oferty zostaną ocenione dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny zaproponowanej metodyki wykonania pracy oraz sprawdzenia wyniku testu kompetencji. Następnie, w drugim etapie, oferty Wykonawców, które uzyskały aprobatę odnośnie metodyki i będą miały pozytywny wynik testu kompetencji, zostaną ocenione wg kryteriów:

1. Cena: waga 55%

2. Doświadczenie: waga 45%

Ocena będzie wykonana dla każdego z obszarów optymalizacji osobno.

 

 

INNE

  1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie związane z opracowaniem raportów.
  2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w zakresie wybranych obszarów optymalizacji wskazanych powyżej.
  3. Wymagany okres gwarancji należytego wykonania usługi, obejmującej nieodpłatne usunięcie uchybień: 12 miesięcy od daty odbioru.
  4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia: łącznie 24000 PLN netto (29520 PLN brutto)
  5. Wadium nie jest wymagane.
  6. Niniejsze zapytanie nie podlega zasadom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od wyników przeprowadzonego postępowania nie przysługuje odwołanie.
  7. Dopuszcza się możliwość zmiany oferty przed datą złożenia. Oferty nie zawierające istotnych elementów oceny nie będą rozpatrywane.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub unieważnienia konkursu ofert.
  9. zapewnienie osoby dedykowanej do obsługi zamówienia, pełniącej rolę kierownika realizacji zamówienia od strony Wykonawcy

 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Grzegorz Sperczyński, tel. 510 297 872, fax. 22 266 02 09 e-mail: gsperczynski@technoboard.pl

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.