TB-36 [Zakup usług wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów dla 2-8 projektów]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 14 maja 2013 r.

 

Zakup usług wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów dla 2-8 projektów

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

 

wsparcia dla zespołu preinkubacyjnego w zakresie przygotowania biznes planów od 1 do 8 projektów (przedsięwzięć), składającego się z dwóch etapów.

 

Realizacja prac w etapie I.

Spośród skierowanych do fazy preinkubacji przedsięwzięć, TechnoBoard w okresie 15 maja 2013 roku – 31 sierpnia 2013 roku wybierze projekty, które zostaną skierowane na podstawie zlecenia do realizacji Etapu I Wykonawcy.

Realizacja prac w etapie I polega na wykonaniu, na podstawie danych otrzymanych od Pomysłodawców, zespołu preinkubacyjnego TechnoBoard:

 

– harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia, obejmującego okres do końca roku osiągnięcia zwrotu z inwestycji, nie krócej jednak niż do końca roku, w którym przypada 36-miesięczny okres (w ujęciu miesięcznym) od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, w formie rachunku przepływów pieniężnych z realizacji przedsięwzięcia wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

 

– pierwszej wersji biznesplanu, wg wytycznych Zamawiającego

 

– analizy finansowej obejmującej w/w okres referencyjny, która ma na celu określenie kapitałochłonności przedsięwzięcia oraz przewidywanych rezultatów jego realizacji (analiza wskaźnikowa)

 

Przewidywany termin realizacji prac:

 

– wybór wykonawcy i zawarcie umowy – do dnia 24 maja 2013 r.

 

– przekazanie listy Pomysłodawców oraz wstępnych danych – wraz ze Zleceniem zawierającym opis Pomysłu

 

– zgłoszenie gotowości do odbioru dokumentacji (termin realizacji etapu) – do 21 dni od daty Zlecenia,

 

– odbiór prac w terminie 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru

 

Wykonawca będzie realizował prace związane z tworzeniem biznesplanów wg przyjętego harmonogramu, który zakłada w etapie I

 

– opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych wraz z Projektodawcami

– opracowanie wstępnych wersji biznesplanów w terminie 14 dni od daty Zlecenia,

– uzupełnienie biznesplanów na podstawie danych dostarczonych przez innych Wykonawców (w zakresie analiz technologicznych, analiz prawnych i badań rynkowych), wykonanie analizy finansowej i przedstawienie drugiej wersji roboczej biznesplanu w terminie w terminie do 7 dni od daty ich przekazania

 

– wniesienie uwag przez Inkubator: w terminie 2 dni roboczych od daty przedstawienia roboczej wersji dokumentu

 

– ostateczne zgłoszenie gotowości do odbioru z uwzględnieniem uwag w terminie określonym w pkt. 1

 

Spośród skierowanych do fazy preinkubacji przedsięwzięć, TechnoBoard w okresie 15 maja 2013 roku – 31 sierpnia 2013 roku, dokona wyboru inwestycji będących przedmiotem realizacji etapu II niniejszego zamówienia. Na potrzeby kalkulacji oferty należy przyjąć, iż do etapu II zostanie skierowane około 50% przedsięwzięć będących przedmiotem biznesplanów w ramach etapu I, jednakże wartość ostateczna może ulec zmianie.

Rezultatem realizacji etapu są biznesplany przedsięwzięć, przekazane w formie zasobu cyfrowego

 

Realizacja prac w etapie II.

 

Realizacja prac w etapie II polega na dostosowaniu i aktualizacji pierwszej wersji biznes planu, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizy finansowej, na podstawie danych otrzymanych od TechnoBoard oraz podwykonawców TechnoBoard w zakresie:

– audytu finansowego aportów rzeczowych wnoszonych do spółki celowej,

– danych wynikających z przeprowadzenia procesu negocjacji wejść kapitałowych, ewentualnych optymalizacji projektów itp. (np. dotyczących uaktualnienia harmonogramów).

 

Przewidywany termin realizacji prac:

 

– rozpoczęcie prac na podstawie przekazanej listy Pomysłodawców zakwalifikowanych do etapu II, uwag, aktualizacji, audytu finansowego aportów rzeczowych wnoszonych do spółki celowej jako Zlecenie realizacji prac Etapu II

– przygotowanie wersji roboczej: w terminie 7 dni kalendarzowych od daty Zlecenia etapu II,

– wniesienie uwag przez Inkubator: w terminie 2 dni kalendarzowych od daty przedstawienia roboczej wersji dokumentu

– zgłoszenie gotowości do odbioru dokumentacji (termin realizacji etapu) – 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletu dokumentów

– odbiór prac w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru

Realizacja prac będzie się odbywać z założeniem monitorowania postępu wg harmonogramu szczegółowego. Opóźnienie w realizacji większe niż 3 dni robocze, niestosowanie się do procedur komunikacji określonych w umowie, upoważnia Inkubator do jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Wymagania:

 

– zapewnienie osoby dedykowanej do obsługi zamówienia, pełniącej rolę kierownika realizacji zamówienia od strony Wykonawcy, rezydującej na terenie Warszawy

 

– umiejętność dopasowania sposobu pracy własnego zespołu do algorytmów realizacji fazy ‘właściwej preinkubacji’ (przekazanego do wglądu w ramach n/w testu kompetencji),

 

– zapewnienie czynnego uczestnictwa opiekunów biznesplanów w realizacji procesów pomiędzy Wykonawcą biznesplanu, zespołem preinkubacyjnym TechnoBoard, podwykonawcami TechnoBoard i Projektodawcami – pomysłodawcami przedsięwzięć analizowanych w ramach niniejszego zamówienia, realizowanych w siedzibie spółki Zamawiającego w Warszawie, przy ul.  Nowogrodzkiej 50

 

– akceptacja ze strony Inkubatora osób realizujących zlecenie poprzez sprawdzenie wiedzy i umiejętności w wyniku przeprowadzonego testu kompetencji

 

Inne wymagania realizacji zamówienia:

– przeniesienie praw autorskich do wykonanych utworów podczas realizacji prac (w tym np. dokumentów biznesplanów oraz plików arkuszy kalkulacyjnych) na Zamawiającego

– przekazanie Zamawiającemu edytowalnych wersji biznesplanu w formatach plików pakietów biurowych MS Office

– przekazanie Zamawiającemu niezabezpieczonych arkuszy kalkulacyjnych z harmonogramem i analizą finansową z działającymi formułami, pozwalającymi na dynamiczną zmianę danych w wyniku zmiany założeń

– udzielenie gwarancji na wykonanie usługi w okresie 12 miesięcy od daty odbioru

– akceptacja umowy przekazanej zainteresowanemu podmiotowi w ramach spotkania kompetencyjnego / testów kompetencyjnych

Szczegóły wykonania zlecenia wraz z opisem procesów i wymaganymi dotyczącymi struktury biznesplanu, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizy finansowej, zostaną udostępnione zainteresowanym podmiotom po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, skierowanego na adres mailowy: seed@technoboard.plpodczas uczestnictwa w teście kompetencji

 

SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZLECENIA:

1.      Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres mailowy: seed@technoboard.pldo dnia 21.05.2013 do godz. 12.00

Wniosek zainteresowanego wykonawcy prac – powinien zawierać:

– dane kontaktowe Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących,

– listę osób dedykowanych do wykonania zlecenia, wraz z krótkim opisem doświadczeń oraz umiejętności oraz wskazanie rekomendacji z realizacji zleceń polegających na przygotowaniu dokumentów typu biznes plan dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarki elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie skierowana do Wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

 

2.      Strony uzgadniają termin testu kompetencji, w którym musi uczestniczyć minimum jedna osoba z listy wskazanej przez Wykonawcę i osoba bezpośrednio odpowiedzialna za realizację umowy (kierownik) ze strony Wykonawcy. Testy kompetencji odbędą się  od 22.05.2013 do 23.05.2013r. Testy kompetencyjne będą odbywać się w siedzibie TechnoBoard, w umówionych terminach. Informacja o kwalifikacji zostanie podana na miejscu.

 

3.      W przypadku pozytywnego zaakceptowania wniosku wykonawcy o dopuszczenie do konkursu ofert – oraz po pozytywnym wyniku w/w testu kompetencji potwierdzającego odpowiedni potencjał do wykonania niniejszego zlecenia (w tym akceptacji algorytmu postępowania i zapoznaniu się z dokumentacją Inkubatora dotyczącą sporządzaniu biznes planów na rzecz preinkubowanych pomysłów) – Wnioskodawca składa ofertę zawierającą proponowaną ofertę cenową do dnia 24 maja do godziny 12.00.

 

Oferta cenowa musi obejmować:

ryczałtową kwotę jednostkową za wykonanie każdego biznesplanu,

ryczałtową kwotę jednostkową za aktualizację (uzupełnienie) każdego biznesplanu,

– minimalną liczbę biznesplanów, dla której obowiązuje złożona oferta

– maksymalną liczbę biznesplanów, którą jest w stanie opracować Wykonawca

– oświadczenie o akceptacji wzoru umowy wraz z załącznikami

– Oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

– termin związania ofertą: 30 czerwca 2013 r.

Składanie ofert wariantowych (np. uzależniających cenę od liczby opracowanych biznesplanów) nie jest dopuszczalne.

Oferty niespełniające w/w wymagań zostaną odrzucone.

 

W postępowaniu o udzielenie zlecenia nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą. 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

 

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy wraz referencjami z realizacji podobnych prac

2. Wynik testu kompetencji zorganizowanego przez Inkubator w procesie wyboru wykonawcy

3. Zaproponowana zryczałtowana cena usługi dla wybranej przez Inkubator liczby wykonanych biznesplanów

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21 maja 2013r. godz. 12.00

Termin składania ofert –  24 maja 2013 r., godz. 12:00

Wymagany termin ważności ofert  – do 30 czerwca 2013 r.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.