TB-38 [Zakup usług doradczych – analizy techniczno-technologiczne]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 14 maja 2013 r.

 

Zakup usług doradczych – analizy techniczno-technologiczne

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

Analizy techniczno-technologiczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest 2-etapowa usługa wykonania analiz techniczno-technologicznych preinkubowanych pomysłów.

W ramach realizacji tego wsparcia wykonane mają być czynności, służące określeniu opinii technologicznej dotyczącej niewystępowania istotnych przesłanek technologicznych uniemożliwiających realizację dla każdego z preinkubowanych pomysłów (etap 1) wraz z wydaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej obszarów technologii istotnych dla preinkubowanego projektu, przygotowania analizy techniczno-technologicznej dla oceny inkubowanych pomysłodawców pod kątem wiarygodności przedstawionych wariantów (etap 2).

Realizacja prac w etapie I.

Spośród skierowanych do fazy preinkubacji przedsięwzięć, TechnoBoard w okresie 25.05.2013 – 31.08.2013, dokona wyboru inwestycji będących przedmiotem realizacji etapu I niniejszego zamówienia. Przewiduje się, iż zlecone zostanie 1 – 12 analiz.

 

Realizacja prac w etapie 1 polega na wykonaniu, na podstawie danych otrzymanych od Pomysłodawców, zespołu preinkubacyjnego TechnoBoard analiz i raportu podsumowujące z analizy stwierdzającego brak lub występowanie przesłanek istotnych dla braku możliwości realizacji projektu pomysłodawcy w oparciu o następujące elementy:

1.       Pytania wstępne:

1.1.              Na ile szczegółowo określono zakres funkcjonalny?

1.2.              Czy określono priorytety wymagań?

1.3.              Na ile szczegółowo określono technologię rozwiązania?

1.4.              Czy zarysowano architekturę rozwiązania?

1.5.              Czy określono kompetencje niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia?

2.       Pytania szczegółowe:

1.1.  Czy technologia rozwiązania wzoruje się  na działających już konkurencyjnych rozwiązaniach?

1.2.  Czy zakłada się wykorzystanie gotowych platform i ich adaptację?

1.3.  Czy zakłada się wykorzystanie gotowych komponentów w swoim rozwiązaniu?

1.4.  Czy pomysłodawca ma partnera technologicznego lub kompetencje własne odpowiadające wymaganiom projektu?

1.5.  Czy wymagane kompetencje są dostępne na rynku?

3.      Ryzyka technologiczne

4.      Opinia własciwa (występowanie lub niewystępowanie przesłanek)

5.      Warunki krytyczne dla powodzenia projektu

6.      Inne zagadnienia wymagające szczególnej uwagi w trakcie dalszych prac nad definicją projektu

Agenda realizacji etapu I:

Przewidywany termin realizacji prac etapu I – do 10 dni roboczych od daty indywidualnego Zlecenia.

Realizacja prac w etapie II.

Spośród inwestycji w ramach etapu I, TechnoBoard w okresie 25.05.2013 – 30.09.2013, dokona wyboru inwestycji będących przedmiotem realizacji etapu II niniejszego zamówienia. Na potrzeby kalkulacji oferty należy przyjąć, iż do etapu II zostanie skierowane około 50% przedsięwzięć będących przedmiotem analiz w ramach etapu I, jednakże wartość ostateczna może ulec zmianie.

Realizacja prac w etapie II polega na wydaniu ekspertyzy technicznej dotyczącej obszarów technologii istotnych dla preinkubowanego projektu oraz przygotowania analizy techniczno-technologicznej dla oceny inkubowanych pomysłodawców pod kątem wiarygodności przedstawionych wariantów.

Przewidywany termin realizacji prac:

Do 10 dni roboczych od zgłoszonego Zlecenia.

Rezultatem realizacji etapu II są ekspertyzy dotyczące przedsięwzięć, przekazane w formie zasobu cyfrowego

 

Realizacja prac będzie się odbywać z założeniem monitorowania postępu wg harmonogramu szczegółowego. Opóźnienie w realizacji większe niż 3 dni robocze, niestosowanie się do procedur komunikacji określonych w umowie, upoważnia Inkubator do jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Wymagania:

 

– zapewnienie osoby dedykowanej do obsługi zamówienia, pełniącej rolę kierownika realizacji zamówienia od strony Wykonawcy, rezydującej na terenie Warszawy

– umiejętność dopasowania sposobu pracy własnego zespołu do dostępności projektodawców

– akceptacja ze strony Inkubatora osób realizujących zlecenie poprzez sprawdzenie wiedzy i umiejętności w wyniku przeprowadzonego testu kompetencji

 

Inne wymagania realizacji zamówienia:

– przeniesienie praw autorskich do wykonanych utworów podczas realizacji prac na Zamawiającego

– przekazanie Zamawiającemu edytowalnych wersji raportów i ekspertyz w formatach plików pakietów biurowych MS Office

– udzielenie gwarancji na wykonanie usługi w okresie 12 miesięcy od daty odbioru

– akceptacja umowy przekazanej zainteresowanemu podmiotowi w ramach spotkania kompetencyjnego / testów kompetencyjnych

 

Szczegóły wykonania zlecenia zostaną udostępnione zainteresowanym podmiotom po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, skierowanego na adres mailowy: seed@technoboard.plpodczas uczestnictwa w teście kompetencji

 

SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZLECENIA:

1.      Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres mailowy: seed@technoboard.pldo dnia 21 maja 2013 do godz. 12.00

Wniosek zainteresowanego wykonawcy prac – powinien zawierać:

– dane kontaktowe Wykonawcy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących,

– listę osób dedykowanych do wykonania zlecenia, wraz z krótkim opisem doświadczeń oraz umiejętności oraz wskazanie rekomendacji z realizacji zleceń polegających na przygotowaniu analiz techniczno-technologicznych,

Odpowiedź na wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie skierowana do Wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku.

 

2.      Strony uzgadniają termin testu kompetencji, w którym musi uczestniczyć minimum jedna osoba z listy wskazanej przez Wykonawcę i osoba bezpośrednio odpowiedzialna za realizację umowy (kierownik) ze strony Wykonawcy. Testy kompetencji odbędą się  od 27.05.2013 – 29.05.2013. Testy kompetencyjne będą odbywać się w siedzibie TechnoBoard, w umówionych terminach. Wynik testu zostanie przekazany na miejscu.

 

3.      W przypadku pozytywnego zaakceptowania wniosku wykonawcy o dopuszczenie do konkursu ofert – oraz po pozytywnym wyniku w/w testu kompetencji potwierdzającego odpowiedni potencjał do wykonania niniejszego zlecenia – Wnioskodawca składa ofertę zawierającą proponowaną ofertę cenową do dnia 29.05.2013 do godziny 15.00.

 

Oferta cenowa musi obejmować:

ryczałtową kwotę jednostkową za wykonanie każdej analizy w etapie I,

ryczałtową kwotę jednostkową za wykonanie każdej ekspertyzy w etapie II,

– minimalną liczbę projektów, dla której obowiązuje złożona oferta

– maksymalną liczbę projektów, którą jest w stanie opracować Wykonawca

– oświadczenie o akceptacji wzoru umowy wraz z załącznikami

– oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

– wskazanie terminu ważności oferty do 15 czerwca 2013 roku

Składanie ofert częściowych jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie liczby analiz i ekspertyz.

Składanie ofert wariantowych (np. uzależniających cenę od liczby opracowanych biznesplanów) nie jest dopuszczalne.

Oferty nie spełniające w/w wymagań zostaną odrzucone.

 

W postępowaniu o udzielenie zlecenia nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą. 

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

 

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy wraz referencjami z realizacji podobnych prac

2. Wynik testu kompetencji zorganizowanego przez Inkubator w procesie wyboru wykonawcy

3. Zaproponowana cena jednostkowej usługi dla wybranej przez Inkubator liczby projektów

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.