TB-39 [Zakup usług badań rynkowych dla preinkubowanych projektów]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 14 maja 2013 r.

 

Zakup usług badań rynkowych dla preinkubowanych projektów

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia badań rynkowych dla preinkubowanych projektów

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie usługi badania rynku oraz wstępnej oceny rynkowej pomysłu (ów). W ramach kompleksowej oceny rynku dla koncepcji biznesowych zgłoszonych przez Pomysłodawcę wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:

a) Wstępnej oceny rynkowej zgłoszonych Pomysłów w zakresie oceny z perspektywy rynku, konkurencji oraz potencjału produktu na podstawie konceptu opracowanego z Pomysłodawcą. Usługa ta powinna obejmować wstępne analizy w zakresie:

b) weryfikacji zasadności pomysłu na podstawie doświadczenia Wykonawcy oraz przygotowania opisu badania potgencjału rynkowego (tzw. koncept rynkowy),

c) weryfikacji wartości dodanej względem wymagań rynkowych dla innowacyjności modelu biznesowego proponowanego rozwiązania lub technologii (produktu);

d) oceny potencjału sprzedaży (w ujęciu jakościowym lub ilościowym)

Wykonawca zaproponuje w ramach realizacji usługi opracowanie wzoru formularza pozwalającego na zebranie niezbędnych informacji na temat lub wykorzysta wzory obowiązujące w TechnoBoard wypracowane przez zespół preinkubacyjny.

Rezultatem badań będą przekazane przez Wykonawcę raporty z badań rynkowych dla poszczególnego pomysłu przekazane w formie zasobu cyfrowego.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługi winny zostać wykonane w terminie do 20 dni kalendarzowych od daty przekazania przez TechnoBoard indywidualnego zlecenia wraz z kompletem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru i jednoczesne wysłanie elektronicznej wersji opinii.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21 maja 2013 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

– Elektronicznie na adres: seed@technoboard.ploraz biuro@technoboard.pl lub

– Listownie na adres: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50, Warszawa (liczy się data wpływu do siedziby)

– Osobiście (adres biura j/w)

 

WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

15 czerwca 2013 r.

 

LICZBA PLANOWANYCH E-BIZNESÓW PODLEGAJĄCYCH BADANIU RYNKOWEMU

W okresie realizacji umowy TechnoBoard przewiduje zlecenie weryfikacji i wydania opinii dla 2-8 pomysłów e-biznesowych.

 

INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Ofertę mogą złożyć podmioty wyspecjalizowane w realizacji badań rynkowych stosujących w praktyce Kodeks ICC/ESOMAR lub analogiczny

2.       Wymagany okres gwarancji należytego wykonania usługi, obejmującej nieodpłatne usunięcie uchybień: 12 miesięcy od daty odbioru

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy (tabelaryczny wykaz zrealizowanych usług, w tym przedsięwzięć gospodarki elektronicznej wraz z ewentualnymi załącznikami w formie referencji z realizacji prac tego typu)

– oświadczenie, iż usługa będzie wykonywana zgodnie ze standardem KodeksICC/ESOMARlub równorzędnym

– oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

– kopię dokumentu poświadczającego uprawnienie do wykonywania badań rynkowych w zakresie prowadzonej działalności

– kopię dokumentu poświadczający formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia

– proponowaną cenę ryczałtową usługi za wykonanie jednego badania dla jednego przedsięwzięcia e-biznesowego oraz zakres badania w formie proponowanej usługi

– datę związania ofertą, tj. 15 czerwca 2013

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Przewiduje się, iż wybór wykonawcy nastąpi w oparciu następujące kryteria:

1. Cena: waga 65%

2. Doświadczenie: waga 35%

 

INNE

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  2. Wadium nie jest wymagane.
  3. Niniejsze zapytanie nie podlega zasadom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od wyników przeprowadzonego postępowania nie przysługuje odwołanie.
  4. Dopuszcza się możliwość zmiany oferty przed datą złożenia. Oferty nie zawierające istotnych elementów oceny nie będą rozpatrywane.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub unieważnienia konkursu ofert.

 

Oferty nie spełniające w/w kryteriów będą odrzucane.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Grzegorz Sperczyński, tel. 22 6292442, fax. 22 266 02 09, e-mail: seed@technoboard.pl

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

 

Pytania od oferentów:

 

1. Uzupełnienie z dnia 14.05.2013 r. – godz. 14.10:

Pyt. “W jakim okresie będziecie zlecać po podpisaniu umowy badania?”

Odp. “Spośród skierowanych do fazy preinkubacji przedsięwzięć, TechnoBoard w okresie 15 maja 2013 roku – 31 sierpnia 2013 roku wybierze projekty, które zostaną skierowane do współpracy w ramach realizacji zlecenia Wykonawcy. Po podpisaniu umowy będzie się to odbywało na podstawie indywidualnych zleceń dla każdego z wybranych projektów (niekoniecznie w jednym czasie z racji specyfiki pracy z Projektodawcami). Będzie to okres od 25 maja do 31 sierpnia, przy czym za datę początkową tego okresu należy przyjąć datę podpisania umowy.”

2. Uzupełnienie z dnia 14.05.2013 r. – godz. 14.10:

Pyt. “Czy proponowana cena powinna dotyczyć ceny jednostkowej?”

Odp. Tak

3. Uzupełnienie z dnia 14.05.2013 r. – godz. 14.10:

Pyt. “Z jakich branż są projekty?”

Odp. Odwołujemy do strony technoboard.pl, gdzie opisany jest proces inwestycyjny, typy projektów oraz nasze inwestycje, które mogą stanowić przykład realizacji tych działań.