TB-40 [Analizy i ekspertyzy prawne]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 14 maja 2013 r.

 

Zakup usług doradczych – analizy i ekspertyzy prawne

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi:

 

Analizy i ekspertyzy prawne

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest 3-etapowa usługa wykonania analiz prawnych preinkubowanych pomysłów.

W ramach realizacji tego wsparcia wykonane mają być czynności, służące określeniu opinii prawnej dotyczącej niewystępowania istotnych przesłanek prawnych uniemożliwiających realizację dla każdego z preinkubowanych pomysłów (etap 1) wraz z wydaniem ekspertyzy prawnej dotyczącej obszarów prawa gospodarczego i koncesyjnego dla preinkubowanego projektu (etap 2) oraz przygotowania zapisów umów inwestycyjnych dla każdego z projektów w fazie negocjacji (etap 3).

Liczba preinkubowanych pomysłów oraz liczba maksymalnej ilości godzin w każdym z etapów zostanie każdorazowo określona za pomocą treści zamówienia przez Zamawiającego.

Przewidywany termin realizacji prac etapu 1: w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia

Przewidywany termin realizacji prac etapu 2: w ciągu 21 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia

Przewidywany termin realizacji prac etapu 3: w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia

Przekazanie listy Pomysłodawców oraz wstępnych danych wraz ze zleceniem.

Zgłoszenie gotowości do odbioru dokumentacji (termin realizacji etapu) – najpóźniej 2 dni przed datą wykonania zamówionego zlecenia.

Odbiór prac w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru

Rezultatem realizacji etapu I są analizy (opinie) prawne dotycząc przedsięwzięć, etapu II są ekspertyzy dotyczące przedsięwzięć, a etapu III korygowane zapisy umów inwestycyjnych przekazane w formie zasobu cyfrowego.

 

Realizacja prac będzie się odbywać z założeniem monitorowania postępu wg harmonogramu szczegółowego. Opóźnienie w realizacji większe niż 3 dni robocze, niestosowanie się do procedur komunikacji określonych w umowie, upoważnia Inkubator do jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wymagania:

– zapewnienie osoby dedykowanej do obsługi zamówienia, pełniącej rolę kierownika realizacji zamówienia od strony Wykonawcy, rezydującej na terenie Warszawy

– umiejętność dopasowania sposobu pracy własnego zespołu do dostępności projektodawców

 

Inne wymagania realizacji zamówienia:

– przeniesienie praw autorskich do wykonanych utworów podczas realizacji prac na Zamawiającego

– przekazanie Zamawiającemu edytowalnych wersji analiz w formatach plików pakietów biurowych MS Office

– udzielenie gwarancji na wykonanie usługi w okresie 12 miesięcy od daty odbioru

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

21 maja 2013 r., godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

– Elektronicznie na adres: seed@technoboard.ploraz biuro@technoboard.pl lub

– Listownie na adres: TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50, Warszawa (liczy się data wpływu do siedziby)

– Osobiście (adres biura j/w)

 

WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

15 czerwca 2013 roku

 

INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oferta cenowa musi obejmować:

Ryczałtową kwotę jednostkową jednej roboczogodziny pracy za wykonanie każdej analizy w etapie I,

Ryczałtową kwotę jednostkową jednej roboczogodziny pracy za wykonanie każdej ekspertyzy w etapie II,

Ryczałtową kwotę jednostkową jednej roboczogodziny pracy za wykonanie każdej analizy w etapie III,

– Minimalną liczbę projektów, dla której obowiązuje złożona oferta

– Maksymalną liczbę projektów, którą jest w stanie opracować Wykonawca

– Opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy (tabelaryczny wykaz z ewentualnymi załącznikami w formie referencji z realizacji prac tego typu)

– Oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

– Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

– Termin ważności oferty do 15.06.2013 r.

Składanie ofert częściowych nie jest dopuszczalne.

Składanie ofert wariantowych (np. uzależniających cenę od liczby opracowanych dokumentów) nie jest dopuszczalne.

Oferty niespełniające w/w wymagań zostaną odrzucone.

 

W postępowaniu o udzielenie zlecenia nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą. 

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

 

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy wraz referencjami z realizacji podobnych prac

2. Zaproponowana cena jednostkowa usługi

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.

 

Edycja zmian:

 

16.05.2013 g. 17.20. Zapis :

“Szczegóły wykonania zlecenia zostaną udostępnione zainteresowanym podmiotom po złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, skierowanego na adres mailowy: seed@technoboard.pl“,

ulega skasowaniu (test kompetencji nie dotyczy tej usługi). W związku ze zmianą, która nie wnosi dodatkowych wymagań ofertowych, nie planuje się przedłużenia terminu konkursu.