TB-41 [Najem powierzchni biurowej]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 23 lipca 2013 r.

 

Najem powierzchni biurowej

 

Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na usługę udostępnienia (najmu) powierzchni biurowej, przeznaczonej na cele organizacji Biura Projektu POIG.03.01.00-00-029/09 p.n. „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” oraz na realizację pozostałej działalności własnej, na okres od dnia 01.08.2013.

 

Warunki:

1) Lokalizacja biura i dostępność komunikacyjna

a. maksymalna odległość od przystanku komunikacji miejskiej z bezpośrednim dojazdem od dworca kolejowego Warszawa Centralna: 500 metrów

b. maksymalny czas dojazdu od dworca kolejowego Warszawa Centralna komunikacją miejską wg rozkładu zamieszczonego na ztm.waw.pl: 10 minut

c. maksymalna odległość od dworca kolejowego Warszawa Centralna: 5 km w linii prostej

2) Liczba dostępnych pomieszczeń w lokalizacji: 2 – 3

Korekta z dnia 24.07.2013 r.: 2) Liczba dostępnych pomieszczeń w lokalizacji: 2 – 4

3) Powierzchnia i rozkład pomieszczeń: pomieszczenia dostępne na jednym piętrze budynku, zamykane na klucz, które mogą być przeznaczone na pracę stałą 3-4 osób (minimum jedno pomieszczenie o powierzchni 15m2 z oknem)

4) Powierzchnia łączna pomieszczeń, bez uwzględnienia tzw. części wspólnej: 30 – 50 m2

Korekta z dnia 24.07.2013 r.: 4) Powierzchnia łączna pomieszczeń, z uwzględnieniem tzw. części wspólnej: 50 – 75 m2

5) Budynek z recepcją i/lub ochroną, zapewniającą ograniczony dostęp osób niepowołanych

6) Zlecającemu przysługuje możliwość

– zawarcia w lokalizacji biura umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i instalacji minimum jednej stacjonarnej linii telekomunikacyjnej z posiadanym w chwili obecnej numerem telefonu

– minimalnych parametrów działania sieci WCDMA  w technice HSPA  w granicach przepustowości minimalnych: download na poziomie 3 MBit/s, Upload 0,5 MBit/s, PING<250 ms z możliwością przeprowadzenia testu przepustowości sieci w miejscu oferowanym  przed wyborem ofert w postaci ulokowania modemu HUWAWEI B260A wraz z komputerem PC celem dokonania w/w testu (test min. 5 min, 3 testy: ping test, trace routing oraz test szybkości łącza).
– wskazania pomieszczeń jako siedziby Zamawiającego

– dopuszczenia możliwości podnajmu dla spółek kapitałowo lub osobowo powiązanych z TechnoBoard (np. spółek portfelowych TechnoBoard) z racji specyfiki działania funduszu zalążkowego

7) Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia umowy: minimum 1 miesiąc, maksimum 6 miesięcy

8) Termin związania ofertą: 15.08.2013

9) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym

 

Oferty należy złożyć:

a)      Osobiście lub listownie: w biurze TechnoBoard Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa

b)      lub e-mailem na adres: seed@technoboard.pl oraz biuro@technoboard.pl

 

w terminie do 30.07.2013, godz. 10.00 (decyduje data wpływu do siedziby spółki)

 

Wszystkie oferty będą ocenione w terminie do dnia 31.07.2013.

 

Oferty muszą zawierać:

1) Opis pomieszczeń, w tym powierzchnię (z podziałem na poszczególne pomieszczenia)

2) Opis infrastruktury (wyposażenie meblowe etc.), jeśli dotyczy

3) Opis budynku i opis jakości wykończenia biura

4) Informację o możliwości cesji umowy oraz podnajmu na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Wynajmującym (dozwolna lub niedozwolona)

5) Okres wypowiedzenia umowy

6) Cenę – stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni i globalną

7) Informację o innych kosztach związanych z wynajmem (obligatoryjnych bądź opcjonalnych)

8) Dane kontaktowe (telefon, e-mail) osoby upoważnionej do okazania pomieszczeń przed zawarciem umowy

 

Do oferty należy załączyć:

– projekt umowy najmu,

– oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

 

Oferta powinna zawierać podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną).

 

Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów:

– cena

– ocena jakościowa nt informacji uzyskanych z oferty

 

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.