TB-43 [Rekrutacja osoby do pracy na stanowisku Specjalista procesów inkubacji

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 14 października 2013 r.

 

OFERTA NA:

Rekrutacja osoby do pracy na stanowisku Specjalisty procesów inkubacji.

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard –pre-i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09) w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania (przez osoby fizyczne) ofert – kandydatur na realizację prac z zakresu wsparcia organizacyjnego na stanowisku SPECJALISTA PROCESÓW INKUBACJI na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2013r.:

– w wymiarze czasu pracy – 3/5 etatu

– miejsce wykonywania pracy: centrum Warszawy

 

I. Warunki składania ofert:

A.

Aby oferta została uznana za ważną, należy przesłać zgłoszenie wraz z niezbędnymi klauzulami upoważniającymi do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na cele rekrutacji.

B.

Zgłoszenie można składać w formie papierowej (adres poniżej) lub korespondencją elektroniczną na adres biuro@technoboard.pl, podając w tytule: „rekrutacja”, w terminie do 18.10.2013.

C.

Zarząd TechnoBoard skontaktuje się tylko z wyselekcjonowanymi (na bazie przesłanych zgłoszeń) osobami.

D.

Aby zgłoszenie zostało uznane za ważne, musi:

i. Być zgłoszone osobiście przez osobę fizyczną w formie papierowej bądź elektronicznej.

ii. Zawierać CV i opcjonalnie list motywacyjny oraz referencje

iii. Zawierać propozycję formy współpracy (umowa zlecenie lub umowa o pracę), informację o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń w przypadku podania formy umowy zlecenia oraz wstępnie oczekiwanej kwoty wynagrodzenia)

iv. Zawierać termin ważności oferty do 31 października 2013r.

v. Zostać złożone w terminie

vi. Zawierać klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

 

II. Opis stanowiska pracy

Ogólne obowiązki przypisane do roli projektowej:
a. Dbałość o dobre imię i prestiż jednostki prowadzącej projekt
b. Rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań projektowych
c. Dokładne i sumienne wykonywanie poleceń osób nadrzędnych w strukturze projektowej
d. Bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie prowadzonych spraw.
e. Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.
f. Przestrzeganie obowiązującego u pracodawcy Regulaminu Pracy oraz zasad organizacji, porządku i dyscypliny (jeśli dotyczy).
g. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów p-poż.
h. Należyta dbałość o mienie jednostki prowadzącej projekt: miejsce pracy, powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.
i. Przestrzeganie tajemnicy handlowej i innych informacji wskazanych jako objęte taką tajemnicą.

Szczegółowe obowiązki osoby odpowiedzialnej według roli projektowej:
Bieżące prowadzenie prac zleconych przez pracodawcę, w szczególności:
• Bezpośrednia komunikacja z Projektodawcami;
• Bieżąca praca nad dokumentacją Projektodawców dla danej fazy współpracy z Projektodawcą;
• Pomoc Projektodawcom w wyjaśnianiu zadań, jakie są charakterystyczne dla danej fazy w oparciu o regulamin inkubatora, procedury wewnętrzne oraz pozostałe dokumenty dedykowane danej fazie współpracy z Projektodawcą;
• Przekazywanie okresowych, końcowych raportów dla każdej z faz współpracy Projektodawców z Inkubatorem do Komitetu inwestycyjnego;
• Monitorowanie pism branżowych, portali branżowych (m.in. pb.pl, e-komercyjnie.pl, mambiznes.pl, web.gov.pl, itp.).
• Interpretacja i coaching w fazie weryfikacji Projektodawców względem dokumentów proceduralnych TechnoBoard;
• Wspomaganie Projektodawców w okresie prac z wykonawcami zewnętrznymi, w szczególności nadzór nad komunikacją pomiędzy Projektodawcą, a Wykonawcami;
• Wspomaganie Projektodawców w zakresie budowania modeli biznesowych dotyczących działalności e-biznesowej w fazie preinkubacji;
• Wsparcie nadzoru proceduralnego (m.in. nadzór w systemie projektowym, przygotowanie raportu i rekomendacji dla Komitetu Inwestycyjnego).
• Wspomaganie w kompletowaniu dokumentów raportów do PARP, kompletowaniu dokumentów na potrzeby wejścia kapitałowego

 

III. Wymagania

Wykształcenie:
– preferowane wyższe w zakresie ekonomii, finansów lub informatyki;

Wymagane doświadczenie i umiejętności z zakresu:
– tworzenia modeli biznesowych i doradztwa strategicznego w dziedzinie e-biznesu;
– znajomości zasad tworzenia budżetów, planów przedsięwzięć i zasad controllingu i rachunkowości zarządczej
– aktywnego lub pasywnego udziału w efektywnym procesowaniu projektów informatycznych lub internetowych, przy zachowaniu pozytywnej i partnerskiej komunikacji pomiędzy uczestnikami zespołu projektowego i otoczenia projektowego;
– bezpośredniego kontaktu w relacjach partnerskich;
– minimum podstawowej obsługi pakietu biurowego (w szczególności MS Excel);
– obsługa poczty elektronicznej oraz komunikacji;
– zachowania poufności danych oraz tajemnic firmowych dla atrakcyjnych pomysłów biznesowych;
– mile widziane doświadczenie konsultingowe w obszarach związanych z wnioskowaniem unijnym lub równoważnym, polegającego na umiejętnościach doradzania właściwej konstrukcji Planu Projektu w obszarze technologii internetowych (Działania 1.4 / 4.1, 8.1, 8.2 PO IG lub równoważne regionalne) lub doświadczenia w obszarze nadzoru nad wykonaniem technologii internetowych (np. wykonanie portalu);
– mile widziane doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności w obszarze e-biznesowym;
– mile widziana wiedza z zakresu prawa w obszarze związanym z e-biznesem;

Wymagana znajomość języków:
– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
– dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz lekturę anglojęzycznych pism branżowych w tematyce e-commerce, e-biznes oraz portali internetowych i społecznościowych dotyczących tej tematyki.

Cechy osobowe:
– systematyczność
– uczciwość
– wysoka komunikatywność, umiejętność prowadzenia konsultacji
– dążenie do poznawania nowych narzędzi informatycznych
– dążenie do zgłębiania wiedzy o branży e-biznes

Dodatkowo:
– zapewniamy organizację czasu pracy w rygorze zadaniowym, nieregulowanym godzinami pracy, z zachowaniem obecności w czasie istotnych zdarzeń podczas realizacji zadań;

 

IV. Dane teleadresowe TechnoBoard Sp. z o.o.

TechnoBoard Sp. z o.o.

XXVII piętro

ul. Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa

 

V. Zastrzeżenia

A.

Niniejsze zapytanie nie podlega Prawu Zamówień Publicznych.

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru przez Zarząd Spółki odpowiedniej osoby zgodnie z n/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert.

B.

Zastrzegamy sobie prawo do:

– odwołania konkursu bez podania przyczyn,

– odpowiedzi na wybrane oferty, bez uzasadnienia przyczyn wyboru.

C.

Prosimy o zgłoszenie osoby zawierające propozycję zgodnie z w/w warunkami oraz dopasowanej do kryteriów. Kryteria wyboru osoby:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań – ewentualne referencje z realizacji podobnych prac, ocena złożonej dokumentacji

2. Zaproponowane wynagrodzenie

3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 

Składanie dokumentacji aplikacyjnej osobiście, listownie bądź elektronicznie na adres biuro@technoboard.pldo dnia 18.10.2013 do godz. 12.00 z dopiskiem „rekrutacja”. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy przez Zarząd Spółki zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert zgodnie z zasadami PO IG.