TB-45 [Zakup usług audytu finansowego projektu]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 25 listopada 2013 r.

 

OFERTA NA:

Wsparcie analityczne eksperta merytorycznego na rzecz przygotowania dokumentacji aportowej: zakup usług eksperckich z zakresu przygotowania dokumentacji aportowej, w tym kalkulacji wartości składników majątkowych wnoszonych, jako aport do spółki celowej z udziałem TechnoBoard.

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wsparcia merytorycznego na rzecz przygotowania dokumentacji aportowej: zakup usług eksperckich z zakresu przygotowania dokumentacji aportowej, w tym oszacowania wartości preinkubowanych pomysłów

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia eksperta merytorycznego na rzecz przygotowania przez Pomysłodawców dokumentacji aportowej dla 4-6 preinkubowanych pomysłów.

W ramach realizacji tego wsparcia wykonane mają być czynności, służące:

1. Identyfikacji możliwości aportowych projektodawcy na podstawie przedstawionego przez niego tabelarycznego zestawienia posiadanych składników majątkowych

2. Weryfikacji poszczególnych składników majątkowych, w szczególności w przypadku:

a) know-how – poziomu jego udokumentowania (charakter dokumentacji technicznej)

b) wartości niematerialnych i prawnych wynikających z prac IT – udokumentowania technicznego tych składników, zabezpieczenia kodu źródłowego aplikacji itp.

c) innych składników – zgodnie z przyjętymi standardami rynkowymi

3. Potwierdzeniu zdolności aportowej w formie

a) wstępnego raportu z oszacowania wartości składników majątkowych (wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub innych, wnoszonych w formie aportu rzeczowego do nowopowstającego podmiotu), zawierającego:

 1. Informację w dokumencie o zasadach sporządzenia raportu / sprawozdania
 2. Wskazanie przedmiotu i zakresu opracowania
 3. Identyfikację właścicieli wnoszących aport.
 4. Identyfikację przedmiotu wnoszonego aportem (składniki majątkowe, przedsiębiorstwo)
 5. Wskazanie celu i terminu raportu
 6. Wskazanie założeń do raportu
 7. Wskazanie danych identyfikujących podmiot sporządzających raport / sprawozdanie
 8. Wskazanie sposobu przeprowadzenia oszacowania wartości
 9. Wskazanie metody przeprowadzenia oszacowania wartości
 10. Wskazanie daty przeprowadzenia oszacowań i daty raportu / sprawozdania
 11. Wskazanie ew. zastrzeżeń
 12. Wskazanie wartości oszacowań (w tym wskazanie podziału tej wartości wg. szczegółowych pozycji bilansowych), z uwzględnieniem należności i zobowiązań podmiotu / osoby prowadzącej preinkubowany projekt.
 13. Podsumowanie/Streszczenie
 14. Załącznik w formie zestawienia tabelarycznego podsumowującego sposób oszacowania wartości danych składników majątku stanowiących przedmiot aportu,

w przypadku, gdy ekspert stwierdzi, iż wartość aportu jest wystarczająca do dokonania wejścia kapitałowego (na podstawie uzyskanej od TechnoBoard informacji o planowanej wartości wejścia kapitałowego wynikającej z biznesplanu),

bądź,

b) zestawienia zawierającego kalkulację oszacowania oraz rekomendację dla podmiotu odnośnie dalszych czynności związanych z budowaniem aportu w przypadku, gdy wartość oszacowania składników majątkowych nie jest wystarczająca do dokonania wejścia kapitałowego (na podstawie uzyskanej od TechnoBoard informacji o planowanej wartości wejścia kapitałowego wynikającej z biznesplanu).

 

Szacowana średnia pracochłonność wykonania zlecenia na rzecz jednego preinkubowanego pomysłu wynosi 16 roboczogodzin.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Usługi winny zostać wykonane w maksymalnym terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez TechnoBoard indywidualnego zlecenia wraz z kompletem materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Za datę wykonania usługi przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do odbioru i jednoczesne wysłanie elektronicznej wersji dokumentu potwierdzającego zdolność aportową wg zasad powyżej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

29 listopada 2013 r., godz. 10:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

– Elektronicznie na adres: seed@technoboard.pl  lub

– Listownie na adres: TechnoBoard Sp. z o.o., XXVII piętro, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (liczy się data wpływu do siedziby firmy)

– Osobiście (adres biura j/w)

 

WYMAGANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY 

5 grudnia 2013 roku

 

LICZBA PLANOWANYCH E-BIZNESÓW PODLEGAJĄCYCH PROCESOWI WYCENY

W okresie realizacji umowy TechnoBoard przewiduje zlecenie weryfikacji i wydania opinii dla 4 do 6 pomysłów e-biznesowych.

 

INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Wymagany okres gwarancji należytego wykonania usługi, obejmującej nieodpłatne usunięcie uchybień: 12 miesięcy od daty odbioru

2.      Przedmiotem aportu mogą być następujące składniki majątkowe:

a.      know-how

b.      środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

c.       przedsiębiorstwo(a) lub ich zorganizowane części niezbędne do uruchomienia i prowadzenia pomysłu e-biznesowego (np. elementy platform internetowych, aplikacji, prototypy urządzeń). W skład aportu nie będą wchodziły nieruchomości. Składniki aportu będą wcześniej akceptowane przez TechnoBoard Sp. z o.o. oraz oszacowywane przez podmiot zewnętrzny. Oszacowanie będzie wykonane co najmniej jedną z metod:

i.      kosztową

ii.      skorygowanych aktywów netto

iii.      przychodową – jedynie w formie uzupełniającej w przypadku, gdy przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo generujące dochód netto przez okres minimum 12 miesięcy od daty dokonania wyceny

3.      W przypadku wniesienia aportu w formie przedsiębiorstwa, bez względu na metodę oszacowania, opinia winna zawierać wykaz aktywów i pasywów podmiotu w ramach bilansu jednostki na dzień wydania opinii, zaś w odniesieniu do aktywów – wykaz składników tych aktywów w podziale umożliwiającym zastosowanie właściwych stawek amortyzacyjnych.

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– datę wystawienia

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– adresata, tj. TechnoBoard Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy (tabelaryczny wykaz zrealizowanych usług szacowania wartości planowanych bądź wykonanych prac związanych z realizacją przedsięwzięć gospodarki elektronicznej wraz z ewentualnymi załącznikami w formie referencji z realizacji prac tego typu),

– kopię dokumentu poświadczającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia, jeżeli nie można jej stwierdzić na podstawie CEIDG bądź KRS

– proponowaną cenę ryczałtową za usługę wsparcia dla jednego przedsięwzięcia e-biznesowego,

– deklarowany termin wykonania zamówienia w dniach kalendarzowych (nie dłuższy niż 7 dni od daty zlecenia)

– datę związania ofertą, tj. 5 grudnia 2013 r.

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

– Oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

Wzór formularza oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

 

KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

Przewiduje się, iż wybór wykonawcy nastąpi w oparciu następujące kryteria:

1. Cena: waga 60%

2. Doświadczenie: waga 30%

3. Deklarowany termin wykonania zlecenia krótszy niż termin maksymalny określony umową: waga 10%

 

INNE

 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia wielkości liczby zleceń
 3. Wadium nie jest wymagane.
 4. Niniejsze zapytanie nie podlega zasadom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od wyników przeprowadzonego postępowania nie przysługuje odwołanie.
 5. Dopuszcza się możliwość zmiany oferty przed datą złożenia. Oferty nie zawierające istotnych elementów oceny nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub unieważnienia konkursu ofert.

Oferty niespełniające w/w kryteriów będą odrzucane.

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Adam Panasik, tel. 22 6292442, kom. 606 262 816, fax. 22 266 02 09, e-mail: seed@technoboard.pl

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki.

 

 

 

Wzór formularza ofertowego:

………………………….

(miejscowość, data)

TechnoBoard Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi

Wsparcie analityczne eksperta merytorycznego na rzecz przygotowania dokumentacji aportowej: zakup usług eksperckich z zakresu przygotowania dokumentacji aportowej, w tym kalkulacji wartości składników majątkowych wnoszonych, jako aport do spółki celowej z udziałem TechnoBoard (nr ref. TB-44)

w celu realizacji przez Zamawiającego projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”

 

DANE OFERENTA:

(podać dane zgodne z dokumentami rejestrowymi)

 

OPIS DOŚWIADCZENIA:

Opis doświadczenia zespołu realizującego prace, opcjonalnie CV.

Opcjonalnie referencje – w załączeniu.

 

CENA:

Oferuję cena za wykonanie usługi w kwocie …PLN netto (słownie: … zł) za usługę na rzecz jednego pomysłu e-biznesowego. Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktur częściowych za zrealizowane części zamówienia.

 

GWARANCJA:

Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji związanej z przedmiotem umowy przez okres 12 miesięcy od daty odbioru.

 

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, iż

1.       zobowiązuję się realizacji prac z należytą rzetelnością, zgodnie z najlepszą wiedzą, przez wskazane osoby dedykowane do           realizacji przedmiotu zamówienia.

2.       nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji             Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub                             kapitałowych pomiędzy Oferentem a Galileo Interactive Sp. z o.o.

3.       wykonam przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi

 

ZAŁĄCZNIKI:

1)      Odpis z dokumentu rejestrowego – jeżeli nie można danych zidentyfikować na podstawie danych pozyskanych elektronicznie          z CEIDG bądź KRS

2)      Inne niezbędne zdaniem Oferenta do oceny oferty (jeśli dotyczy), w tym:

a.      CV osób wykonujących prace

b.      Referencje

 

 

 

 

………………………………………………..                                               ………………………………………………..

                           Data                                                                                   Podpis osoby upoważnionej