TB-45 [Zakup usług audytu finansowego projektu]

NaglowekPOIG

WARSZAWA, 19 grudnia 2013r.

 

W związku z wnioskiem potencjalnego oferenta, informujemy, iż dokonujemy modyfikacji zapytania ofertowego w celu doprecyzowania zapisu kwalifikowalności Oferentów, w sposób następujący:

Dodatkowe wymagania:

Ofertę może złożyć podmiot dysponujący kadrą osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, tj. zapewniający udział biegłego rewidenta w procesie audytu.

W związku z tymtermin składania ofert zostaje wydłużony do 23.12.2013, godz. 14:00

 

WARSZAWA, 18 grudnia 2013r.

 

W związku z wyrażeniem przez PARP zgody na wydłużenie projektu, informujemy, iż dokonujemy modyfikacji zapytania ofertowego, w sposób następujący:

 

– termin składania ofert zostaje wydłużony do 20.12.2013, godz. 10:00

– punkt dotyczący terminu wykonania usługi otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamówienia:

– audyt winien być wykonany w okresie 20 – 24.01.2014

 

WARSZAWA, 13 grudnia 2013r.

 

Zakup usług audytu finansowego projektu.

 

W związku z realizacją projektu „TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej” (POIG-03.01.00-00-029/09), w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 3.1, Zarząd TechnoBoard Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie audytu finansowego projektu.

 

Audyt finansowy ma polegać na dokonaniu oceny prawidłowości realizacji projektu i zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie. Elementem audytu jest analiza prawidłowości wydatkowania wybranych losowo źródeł kosztów (wydatków), pozwalająca na uzyskanie wystarczającej pewności do wydania opinii dotyczącej prawidłowości realizacji projektu, obejmujących nie mniej niż wielkość wiarygodnej próby ustalonej na poziomie:

– 30% operacji w odniesieniu do ich ilości i wartości w ramach każdej kategorii wydatków w projekcie określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym w okresie od dnia 01.01.2012 do dnia rozpoczęcia audytu projektu

– 10% operacji w odniesieniu do ich ilości i wartości w ramach każdej kategorii wydatków w projekcie określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym w okresie od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2011 (okres objęty wcześniejszymi audytami)

Liczba kategorii wydatków, o których mowa powyżej wynosi 11, w tym jedna kategoria „nabycie udziałów…” stanowi ok 2/3 budżetu projektu.

Analizie winien podlegać cały proces wydatkowania środków, tj. od momentu rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy, zatrudnienie bądź realizację wejścia kapitałowego do momentu rozliczenia wydatku w ramach wniosku o płatność i zaakceptowania tego wniosku. Operacje będące przedmiotem audytu nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Audyt jest wykonywany w celu realizacji potrzeb związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu.

 

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć:

– listownie na adres zamawiającego: TechnoBoard Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta audytu finansowego projektu, bądź

– elektronicznie na adres: biuro@technoboard.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do 19 grudnia 20 grudnia 23 grudnia 2013 r., godz. 10:00 14:00

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

Wymagany termin ważności ofert: do 31 grudnia 2013 r.

 

Termin realizacji zamówienia:

w przypadku wyrażenia przez PARP zgody na zmiany w projekcie polegające na przesunięciu terminu zakończenia realizacji projektu na 31.01.2014 do dnia zawarcia przedmiotowej umowy z Wykonawcą: audyt winien być wykonany w okresie 20 – 24.01.2014

– w przypadku niewyrażenia przez PARP zgody na zmiany w projekcie polegające na przesunięciu terminu zakończenia realizacji projektu na 31.01.2014 do dnia zawarcia przedmiotowej umowy z Wykonawcą: audyt winien być wykonany w okresie 23 – 30.12.2013

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

– datę wystawienia

– dane kontaktowe firmy (nazwa, adres, telefon, e-mail) i osób jej reprezentujących

– adresata, tj. TechnoBoard Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

– opis doświadczenia w realizacji podobnych usług przez Wykonawcę lub osoby wykonujące zlecenie w imieniu Wykonawcy,

– kopię dokumentu poświadczającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia, jeżeli nie można jej stwierdzić na podstawie CEIDG bądź KRS

– proponowaną cenę usługi

– wykaz osób prowadzących badanie

– datę związania ofertą, tj. 31 grudnia 2013 r.

– podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu biegającego się o zlecenie (w przypadku wysłania oferty w formie elektronicznej – oferta winna być wysłana przez osobę upoważnioną)

– Oświadczenie, iż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a TechnoBoard Sp. z o.o.

 

Dodatkowe wymagania:

Ofertę może złożyć podmiot dysponujący kadrą osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, tj. zapewniający udział biegłego rewidenta w procesie audytu.

 

Przewidywane kryteria wyboru wykonawcy:

1. Doświadczenie w realizacji podobnych usług – osób wykonujących zlecenie w imieniu wykonawcy plus referencje z realizacji podobnych prac (40%)

2. Zaproponowana cena (60%)

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu:

a) Całkowita wartość projektu wynosi 16 702 081,24 PLN

b) Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 16 648 441,00 PLN

Informujemy, iż:
– okres projektu 01.01.2010 – 31.12.2011 był objęty wcześniejszymi audytami zewnętrznymi, które nie wykazały nieprawidłowości w realizacji projektu, zaś łączna wartość wydatków kwalifikowanych w okresie objętym audytami wyniosła 10,0 mln PLN

– w IV kwartale 2010 roku i w II kwartale 2013 roku miały miejsce kontrole projektu realizowane przez PARP, które nie wykazały nieprawidłowości w realizacji projektu (kontrolami zostały objęte wnioski o płatność za okres do 30.09.2012 roku), zaś łączna wartość wydatków kwalifikowanych w okresie objętym kontrolami wyniosła 11,8 mln PLN

Badaniu podlega liczba dokumentów określona przez Wykonawcę usługi, pozwalającą na uzyskanie tzw. wystarczającej pewności do wydania opinii dotyczącej prawidłowości realizacji projektu.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest Adam Panasik, tel./fax. 22 629 24 42, tel kom. 606 262 816, e-mail: apanasik@technoboard.pl. Wyjaśnienia mogą być udzielane poprzez publikację odpowiedzi na stronie www na zapytania skierowane najpóźniej na 48 godzin przed upływem terminu składania ofert.

 

TechnoBoard Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy zgodnie z w/w kryteriami w ramach zasad oceny ekonomicznej złożonych ofert przez Zarząd Spółki. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn.